Телеграм канал '🔮🔯Гороскоп 🇷🇺ТМ🇹🇲'

🔮🔯Гороскоп 🇷🇺ТМ🇹🇲


208 подписчиков
0 просмотров на пост

✡Гороскоп🔮 на 😍каждый день ☯️

⚠️В этом канале ☝🏻вы можете yзнать много хороших новостей и предупреждений о 🤝🏻дружбе и про💑любовь❤ в вашей 🙏🏻жизне, и много 😚другие вещи о своей жизне😋

👨‍💻Владелец: @alixanow

👩‍💻Админы пока нет ☹

vbO5FPty

Детальная рекламная статистика будет доступна после прохождения простой процедуры регистрации


Что это дает?
  • Детальная аналитика 229'484 каналов
  • Доступ к 93'829'991 рекламных постов
  • Поиск по 366'962'302 постам
  • Отдача с каждой купленной рекламы
  • Графики динамики изменения показателей канала
  • Где и как размещался канал
  • Детальная статистика по подпискам и отпискам
Telemetr.me

Telemetr.me Подписаться

Аналитика телеграм-каналов - обновления инструмента, новости рынка.

Найдено 25 постов

Maşennikligiň täze usuly dostlar. Pahyryň puly ýok öýdýän gorkuzyp server aljak bolly bermedim. Her hilek gorkuzjak bolup gördi başarmady! Eger sizi hem şeýle akkauntlar gorkuzjak bolsa ynanaýmaň. Gorksaňyz gutardygydyr. Üns beren bolsaňyz beren soraglarymyň ýekejesinede jogap berip bilmedi we başda ýazanda Türkmenistan Milli Federatsiýa diýp ýazdy. Türkmenistan Haçan Federasiýa bolly?! Ikinji ýalňyşy palissa diýp ýazdy. Ýazmagy oňaranok gorkuzjak bolýa pahyr haýyş etse mugtam berjek haram ýol bn almana synanyşman.

Username: @tkm_city
Изображение
🗓3-nji aprel üçin Täleýnama

♈️Guzy

✨Ertir töweregiňizdäki adamlar size soraglar we teklipler bilen hüjüm ederler. Dostlaryňyz bilen ajaýyp wagt geçirip, şol bir wagtyň özünde täze tanyşlyk edip bilersiňiz. Jadygöýligiňiz sebäpli adamlara aňsatlyk bilen ynam döredýärsiňiz.

♉️ Öküz

✨ Bu gün, işleriňizde iň ýakymly görnüşde görkezilmeýän birneme üýtgeşikligi görkezip bilersiňiz. Başga biriniň pikirine ýol bermäň.Öz duýgurlygyňyza has köp ynanmalysyňyz, sebäbi belli bir ýagdaýda öz wagtynda dogry karara gelip biler.

♊️ Ekizler

✨Ertir sizi ýagşy niýetli adamlar gurşap alar. Bu agyr synag, ýöne muňa çydap bilseňiz we olardan gaçyp bilmeseňiz, edermenligiňiz üçin baý sylag alarsyňyz.

♋️ Rak

✨ Ertir hasabatyňyzy taýýarlamak üçin wagt sarp ediň, elbetde, hiç kime hasabat bermeli däl bolsaňyz. Ygtybarly edip bilmeýän bolsaňyz, iň bolmanda mantykly etmek üçin köp zähmet çekiň. Gabat gelmeýän zatlarda eliňizden nädip tutulsaňyzam.

♌️Ýolbars

✨Ýagdaýlar şeýle bolup biler welin, öz durmuşyňyz barada çalt, çynlakaý karar bermeli bolarsyňyz. Çalt reaksiýalar we ýiti akyl bu gün islendik kyn ýagdaýda iň gowy ýaranlar bolar. Gödek we gödek adam ýaly ses bermekden gorkmaň. Ilki bilen öz peýdaňyz hakda pikir ediň.

♍️Gyz

✨ Bu gün bagtly bolmaly. Ol bolup bilmeýär. Esasanam birneme öň goýup giden ýagdaýlaryňyz gowy bolar. Ertir guýruklaryň hemmesini diýen ýaly arassalap bilersiňiz.

♎️ Terezi

✨Ýyldyzlar bu gün dürli zatlary batyrgaýlyk bilen almagy maslahat berýärler. Iň gysga wagtda iň ýokary üstünlik gazanmak üçin ýeterlik güýjüňiz bar.

♏️Içýan

✨Gün her dürli zatlar bilen meşgul bolar, şonuň üçin wakalaryň ösüşini yzarlamak üçin ähli yhlasyňyzy we zähmetiňizi görkeziň. Başgalaryň haýyşlaryna we arz-şikaýatlaryna jogap bermeli däl, sebäbi bu köp ünsüňi sowar. Dogry ileri tutuň we diňe size peýdaly zatlary ediň.

♐️Streles

✨Ertir sizden nämä garaşylýandygyny uzak wagtlap kesgitlemeli bolmaz. Siziň wezipeleriňiz size gaty düşnükli bolar, ýöne muňa düşünmek olaryň durmuşa geçirilmegini aňsatlaşdyrmaz, sebäbi durmuşa geçirmek gaty kyn bolar. Şeýle-de bolsa, hemme zady edip bilersiňiz.

♑️ Owlak

✨Durmuşyňyzy üýtgetmek kararyna geliň. Gorkulary we şübheleri ýatdan çykaryp, geljege diňe bir ädim ätmeli. Ertir käbir töwekgelçilikleri alyp bilersiňiz. Şeýle özüni alyp barşy dogry bolar, esasy zat onuň endige öwrülmezligi.

♒️Wodoleý

✨ Düşnüksiz ýagdaýda bolmak islemeýän bolsaňyz, her ädimiňiz hakda pikirleniň. Daş-töweregiňizdäki adamlar pikirleriňize we teklipleriňize ýeterlik üns bermezler, şonuň üçin has amatly wagt üçin täze başlangyçlary goýuň. Günüň ikinji ýarymynda bolsa öz saglygyňyz barada alada etmeli. Biraz öňüni almak size zyýan bermez.

♓️ Balyk

✨ Ertir duýgularyňyza üns beriň. Belki, ruhuňyzyň näzik, ejiz we diridigi bilen hiç kim gyzyklanmaz. Bu inçe we gowşaklyk, ýakynlaryňyzy ýene bir gezek gaharlandyrar. Munuň gadyry ýok.


📌 @taleynama_tm
🗓2-nji aprel üçin Täleýnama

♈️ Guzy

✨Gowy gün.Durmuşy, döredijiligi, duýgurlygy ýokarlandyrmak meýili bilen bellener.

♉️ Öküz

✨ Gün öý işleri we agşam kiçi maşgala oturylyşygy üçin amatly gün.Resmi sebäp ýok bolsa, tutuş maşgala üçin derrew keýp ýokarlandyrylyp bilner.

♊️ Ekizler

✨ Bu gün garşydaşlaryňyzyň göwnünden turjak ylalaşyk baglaşmak üçin öňküsinden has tutanýerli we meseleleri çözmegiň bu usulyny özüňiz halarsyňyz.

♋️ Rak

✨A Size ýakymly bir kompaniýa bolmak maslahat berilýär. Bular täze adamlar, impulsly aragatnaşyk we joşgunly güýmenje bolup biler.

♌️ Ýolbars

✨Ýyldyzlar diňe doly bilýän ýagdaýlaryňyzy kabul etmegi maslahat berýärler. Töwekgelçiliklerden gaça duruň, kesiş gurallary, elektrik enjamlary bilen işläň.

♍️ Gyz

✨ Bu gün öz söhbetdeşleri bilen deň derejede düşünişmeli. Bu düşündiriş, tanamak üçin amatly pursat.Öňki hyzmatdaş bilen habarlaşyp ýa-da ol hakda myş-myş eşidip biler.

♎️ Terezi

✨Diňe daşarky ýagdaýy däl, eýsem wakalaryň "ikinji meýilnamasyny" hem göz öňünde tutmaly.Aýratynlyklaryna öwrenişmäge taýyn bolsaňyz, bu sazlaşykly gün.

♏️Içýan

✨Kiçijik jikme-jikliklere ünsi talap edýän islendik zat, irden amala aşyrylýar. Mundan başga-da, bir zady äsgermezlik etmek, çalt düzedip bolmajak ýalňyşlyklar etmek has aňsat.

♐️Streles

✨ Ýyldyzlar Streles üçin meýilleşdirilmedik ýygnaklary, duşuşyklary we iş saparlaryny çaklaýarlar. Bularyň hemmesi edilmeli işleriň sanawynda bolmadyk bolsa, özüňizi berkidiň.

♑️ Owlak

✨ Bu gün içki gapma-garşylygy başdan geçirip bilersiňiz. Edilmeli ähli zady makullamaýan ýaly - käbir zatlar siziň göwnüňize ýaramaýar, sebäbi bu ýagdaýa düşünişiňize ters gelýär.

♒️Wodoleý

✨Adaty işe öwrenişmeli bolarsyňyz - bu gün öý meselelerini çözmek üçin amatly. Diňe problemalary çözmäge synanyşmaň - garyndaşlaryňyza jaň ediň, olar şu gün mylaýym we gulak asýarlar.

♓️ Balyk

✨ Häzirki wagtda şahsy durmuşyňyzda kiçijik, ýöne gaty göze ilýän üýtgeşiklik bolup biler. Oňa dogry düşünmegiňiz we ýakyn adamyňyz bilen gatnaşyklara täze bir zat getirip bilmegiňiz möhümdir.


📌 @taleynama_tm
🎰 Розыгрыш 🎉Розыгрыш от @alixanow в честь🎊 2.5К подписчиков. На @tm_vpn_bott канале.😍 от ✓✓✓✓✓:
👥 Зарегистрировано: 141/1500
🏆 Призовых мест: 15
🎲 Статус: 🥳 Разыгран
‼️ Условия: подписка на TüRkMeN VpNLer🇹🇲 VpN CHaT 👽𝐕𝐏𝐍 𝐒𝐄𝐀𝐑𝐂𝐇 (𝐓𝐌) 𝗠𝗔𝗥𝗟𝗢𝗪 𝗔𝗣𝗞 TKM_VPN 💵 𝔾𝕒𝕟𝕘𝕤𝕥𝕒𝕤𝕙𝕚𝕥 💎 🔮🔯Гороскоп 🇷🇺ТМ🇹🇲 VPN✅TM🇹🇲 ✓™Play Market ™✓
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
📃 Описание: 🎁Призы В Розыгрыше🏅

🎁 1. 🥇Опен Впн скрипт.
🎁 2. 🥈Опен Впн скрипт.
🎁 3. 🥉Опен Впн скрипт.
🎁 4. 🎖V2rayngСкрипт.
🎁 5. 🎖Скрипт по созданию MTProtoProxy.
🎁 6. 🎖Киви кошелёк.
🎁 7. 🎖Номер для КИВИ.
🎁 8. 🏅Номер для Телеграм.
🎁 9. 🏅3 Скан паспорта для КИВИ.
🎁 10.🏅Способ сделать киви основным.
🎁 11. 🏅Скрипт по созданию SS//
🎁 12. 🏅РФ Паспорт для КИВИ.
🎁 13. 🏅Номер для Имо.
🎁 14. 🏅Номер для Имо.
🎁 15. 🏅Номер для Имо.

⚠️Eger ýokardaky aýdylan kanallara Agza bolmadyk bolsaňyz Sowgatlar berilmez‼️

____________________________
🏆 Победители:
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
1️⃣ Begenc (1332005693)
2️⃣ R (907218411)
3️⃣ Alex (1039742010)
4️⃣ Мамед [MSTM] (1430708806)
5️⃣ .Rusik. (929344889)
6️⃣ Svetok (1343140778)
7️⃣ ㅤࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣤࣤㅤࣨ◌▒▓█▓▒░ [✧іறϷμԼ૬꙰ (1603640160)
8️⃣ Nazik (956296421)
9️⃣ inside_xxl (1244451373)
1️⃣0️⃣ ... (1632502310)
1️⃣1️⃣ 𓆉︎ (960033978)
1️⃣2️⃣ KERiMBAYEW FAYZBEK (1145840663)
1️⃣3️⃣ Maksat (1401984947)
1️⃣4️⃣ N4 (1450392447)
1️⃣5️⃣ Райнус (1516770717)
____________________________
💯Halal Bot 👆şol ýokardaky bot 100% garantiýa berýän💸rubl töleýär şol🥳 bot qiwiňize ✅barladym töledi🥰 size hem şol bota girip starta basmagyňyzy🤝 maslahat berýän örän 😍gowy bot ökünmersiňiz.😉
💯100% Rubl töleýän Bot barlandy✅
___/________________/______

😱50 💸rubl çekip gördüm şu botdan.
------------------------------------------------------
📌Botuň ssylkasy👉@Napivas_bot 👈
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

💡Size hem şol 👆bota girip rubl💸 gazanmagyňyzy😍 maslahat berýän. 💯 HaLaL Bot.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

🥝Qiwi wallet töleýär💸
🅿️Payyer hem töleýär〽️
👥Her çagyran adamyňyza💵1₽
🧯Minimal çekim
10₽💳

;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;

👉👉👉 @Napivas_Bot 👈👈👈
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

☝️Gireniňize ökünmersiňiz örän gowy bot 😻girip starta basyp beräýiň🙏
🔯Ýyldyzlar näçe ýaşda ulalyp ýetişip aňy ösüp başlaýar.🧐🤔

♈️ Guzy - 9 ýaşynda
♉️ Öküz - 21 ýaşynda
♊️ Ekizler - 5 ýaşynda
♋️ Rak - 45 ýaşynda
♌️ Ýolbars - 16 ýaşynda
♍️ Gyz - 30 ýaşynda
♎️ Terezi - 26 ýaşynda
♏️ Içýan - 60 ýaşynda
♐️ Streles - 13 ýaşynda
♑️ Owlak - 55 ýaşynda
♒️ Wodoleý - 28 ýaşynda
♓️ Balyk - 15 ýaşynda

📌 @taleynama_tm
Изображение
👆Şular ýaly zatlar hem goýalymy agzalar❓🤔koment yazaýyň.
🗓Aprel aýynda 🔯Ýyldyzlaryň Iň üstünlikli💚alamatly Günleri.

♈️ Guzy - 2, 17, 21
♉️ Öküz - 4, 6, 8, 12, 30
♊️ Ekizler - 12, 23, 31
♋️ Rak - 6, 8, 14, 16, 19, 27
♌️ Ýolbars - 3, 21, 31
♍️ Gyz - 1, 3, 18, 21, 23
♎️ Terezi - 14, 16, 18, 20, 21, 25
♏️ Içýan - 3, 6, 9, 24
♐️ Streles - 4, 6, 7, 9, 25
♑️ Owlak - 10, 13, 27
♒️ Wodoleý - 1, 15, 17, 24
♓️ Balyk - 3, 6, 7, 12, 16, 19


📌 @taleynama_tm
🗓1-nji aprel üçin Täleýnama

♈️Guzy

✨Gündelik meseleleri çözmek, häkimlik ýa-da döwlet edaralary bilen habarlaşmak, kär we okuw üçin amatly gün.

♉️ Öküz

✨Eger bu gün duşyşyga giden bolsaňyz, ýöne nähili gutarjagyny bilmeýän bolsaňyz, "birinji bolmasada, zyýany ýok ikinji bar...

♊️Ekizler

✨ Bu gün özüňizi aldatmaly däl, hemme zat görünýäninden has aňsat. Kimdir biri saňa garşy agressiýa görkezýän bolsa, oňa jogap bermezlige synanyş.

♋️ Rak

✨ Rak resminamalarda zatlary tertipleşdirmeli, bir zady täzeden hasaba almaly ýa-da bergilerini düzmeli. Hiç zat sizi durmuşdan lezzet almaga päsgel bermesin.

♌️Ýolbars

✨Biznes Işewürlige we adamlar bilen gatnaşyklara oňyn täsir etjek durmuş potensialyny, duýgurlygy, öňdengörüjiligi, şahsy jadylylygy güýçlendiriň.

♍️Gyz

✨ Häzirki wagtda Wirgo üçin hyzmatdaş ýa-da söhbetdeş görmek kyn. Wirgoslaryň köpüsi üçin, kärdeşleri uzak wagtlap tanyş bolsa-da, beýleki adamlaryň duýgulary we niýetleri syr bolup galar.

♎️ Terezi

✨Terezi agşamdan has ir üýtgeşmelere garaşmaly däldir. Garaşmak we ýalňyzlyk artykmaçlyklaryna eýe bolar. Mysal üçin, bilgeşleýin amatsyz ylalaşyklardan gaça durmaga ýa-da ejizligiňizi görkezmäge ýol bermezler.

♏️Içýan

✨ Bu gün özüňizi aldatmaly däl, hemme zat görünýäninden has ýönekeý.Kimdir biri saňa garşy agressiýa görkezýän bolsa, oňa jogap bermezlige synanyş.

♐️Streles

✨Amatsyz gün.Bu gün hemmeler saňa garşy. Size diňe ýakyn dost düşünip biler.Hemme zatdan betbagtçylyk döretmäň, hemme zat görünişi ýaly erbet däl.

♑️ Owlak

✨ Häzirki wagtda goroskopyň ýyldyzlary Ony goldaýar! Bu gün diýseň oňyn we haýsydyr bir zarba bolmazdan ösmegi wada berýär.

♒️Wodoleý

✨ Bu gün öýi abadanlaşdyrmak islärsiňiz. Ýyldyzlar hiç hili päsgelçilik görmeýärler, ýöne garyndaşlarynyň pikirini soramagy maslahat berýärler.

♓️ Balyk

✨ Bu gün düýşleriň hemişe hakykata gabat gelmejekdigine düşünersiňiz. Gynansagam, hakykatdanam söýýän adamdan göwnüňizi ýykarsyňyz.


📌 @taleynama_tm
Вы можете накрутить свой Инстаграм аккаунт до 1000🥰 даже 20000 подписчиков бесплатно. 😱 с помощью этого бота

@prm4ufreebot 👈👈бот
🎰 Розыгрыш 🎉Розыгрыш от @alixanow в честь🎊 2.5К подписчиков. На @tm_vpn_bott канале.😍 от ✓✓✓✓✓:
👥 Зарегистрировано: 141/1500
🏆 Призовых мест: 15
🎲 Статус: 🥳 Разыгран
‼️ Условия: подписка на TüRkMeN VpNLer🇹🇲 VpN CHaT 👽𝐕𝐏𝐍 𝐒𝐄𝐀𝐑𝐂𝐇 (𝐓𝐌) 𝗠𝗔𝗥𝗟𝗢𝗪 𝗔𝗣𝗞 TKM_VPN 💵 𝔾𝕒𝕟𝕘𝕤𝕥𝕒𝕤𝕙𝕚𝕥 💎 🔮🔯Гороскоп 🇷🇺ТМ🇹🇲 VPN✅TM🇹🇲 ✓™Play Market ™✓
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
📃 Описание: 🎁Призы В Розыгрыше🏅

🎁 1. 🥇Опен Впн скрипт.
🎁 2. 🥈Опен Впн скрипт.
🎁 3. 🥉Опен Впн скрипт.
🎁 4. 🎖V2rayngСкрипт.
🎁 5. 🎖Скрипт по созданию MTProtoProxy.
🎁 6. 🎖Киви кошелёк.
🎁 7. 🎖Номер для КИВИ.
🎁 8. 🏅Номер для Телеграм.
🎁 9. 🏅3 Скан паспорта для КИВИ.
🎁 10.🏅Способ сделать киви основным.
🎁 11. 🏅Скрипт по созданию SS//
🎁 12. 🏅РФ Паспорт для КИВИ.
🎁 13. 🏅Номер для Имо.
🎁 14. 🏅Номер для Имо.
🎁 15. 🏅Номер для Имо.

⚠️Eger ýokardaky aýdylan kanallara Agza bolmadyk bolsaňyz Sowgatlar berilmez‼️

____________________________
🏆 Победители:
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
1️⃣ Begenc (1332005693)
2️⃣ R (907218411)
3️⃣ Alex (1039742010)
4️⃣ Мамед [MSTM] (1430708806)
5️⃣ .Rusik. (929344889)
6️⃣ Svetok (1343140778)
7️⃣ ㅤࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣨࣤࣤㅤࣨ◌▒▓█▓▒░ [✧іறϷμԼ૬꙰ (1603640160)
8️⃣ Nazik (956296421)
9️⃣ inside_xxl (1244451373)
1️⃣0️⃣ ... (1632502310)
1️⃣1️⃣ 𓆉︎ (960033978)
1️⃣2️⃣ KERiMBAYEW FAYZBEK (1145840663)
1️⃣3️⃣ Maksat (1401984947)
1️⃣4️⃣ N4 (1450392447)
1️⃣5️⃣ Райнус (1516770717)
____________________________
🗓28-nji mart üçin Täleýnama

♈️Guzy

✨Ýyldyzlar diňe bir işi aç-açan etmegi däl, eýsem administratiw bölegine hem üns bermegi maslahat berýärler. Kelläňize düşjek köp jogapkärçilik bolar, şonuň üçin has jogapkärli boluň.

♉️ Öküz

✨Bu gün Bolýan zatlardan gowy zat gözlemek we ownuk zatlardan lezzet almak üçin şu gün bütin gün synanyşyň. Häzirki wagtda tebigy taýdan güýçli Toros ýaraglaryny goýmak barada pikir eder, ýöne muny etmäge howlukmaň.

♊️Ekizler

✨Başgalaryň kemçiliklerine has çydamly bolmaga synanyşyň, başgalaryň käbir häsiýetleriniň ret edilmeginden döreýän gahar, abadançylygyňyza täsir etjek nerw dartgynlylygyna sebäp bolup biler.

♋️ Rak

✨Telekeçilik, maliýe işlerinde we sungat pudagynda özüňizi üstünlikli durmuşa geçirip bilersiňiz. Hyzmatdaşlyk güýçlendirilýär.

♌️Ýolbars

✨Siz Söýgüliňizi işden ýa-da pikirlenmekden saklamaň. Ol diňe ünsi jemlemäge we hemme zady gowy etmäge synanyşýar.

♍️Gyz

✨ Siz ýene-de göwnüňizden turmaýarsyňyz we gynanýarsyňyz - ýyldyzlar size göwün açmagy we adaty gezelençden başlamagy maslahat berýärler. Arassa howada gynançly pikirler ýok bolar we gyzykly pikirler peýda bolar.

♎️ Terezi

✨ Häzirki wagtda Terezi adamlaryň hezil edýän we durmuşyň dowam edýän ýerlerine çekiler. Şol bir wagtyň özünde, Libranyň duýgulary dolmaz.

♏️ Içýan

✨Içýan maddy taýdan girdejili taslama hödürlener, ýöne öňki işler bir gapdala goýulmaly. Başlyklar işlemek ukybyňyzdan hoşal, oňa bahana görkezmäge synanyşmaň.

♐️ Streles

✨Kynçylyklaryň öňüni alyp bolma ähtimallygy ýok, ýöne bularyň hemmesi manysyz. Ujypsyz düşünişmezlikler, başgalar bilen düşünişmezlikler, ýitgiler meýilnamalaryňyzy terk etmäge ýa-da şu gün etjek bolýan zadyňyzy yza süýşürmäge mejbur etmez.

♑️ Owlak

✨Bu gün ýyldyzlar has ýakyn, daş-töweregindäki adamlar bilen sazlaşykly ýa-da iň bolmanda bitarap gatnaşyklary saklamagy maslahat berýärler.

♒️Wodoleý

✨ Häzirki wagtda akwariýalylar islendik ýagdaýdan, şol sanda näbellilikden aňsatlyk bilen peýdalanarlar. Aloneeke wagt geçirmezlik has gowudyr.

♓️ Balyk

✨ Bu gün söýgi we düşünişmek üçin amatly. Başgalaryna kömek etmekden ýüz öwrüp bilmersiňiz. Ösüşe we adamkärçilikli maksada gulluk etmäge bagyşlanan durmuş eserini tapýan Pisler bagtly bolar.


📌 @taleynama_tm
🎰 Розыгрыш 🎉Розыгрыш от @alixanow в честь🎊 2.5К подписчиков. На @tm_vpn_bott канале.😍 от ✓✓✓✓✓:
👥 Зарегистрировано: 139/1500
🏆 Призовых мест: 15
🎲 Статус: 😕 Не разыгран
‼️ Условия: подписка на TüRkMeN VpNLer🇹🇲 VpN CHaT 👽𝐕𝐏𝐍 𝐒𝐄𝐀𝐑𝐂𝐇 (𝐓𝐌) 𝗠𝗔𝗥𝗟𝗢𝗪 𝗔𝗣𝗞 TKM_VPN 💵 𝔾𝕒𝕟𝕘𝕤𝕥𝕒𝕤𝕙𝕚𝕥 💎 🔮🔯Гороскоп 🇷🇺ТМ🇹🇲 VPN✅TM🇹🇲 ✓™Play Market ™✓
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
📃 Описание: 🎁Призы В Розыгрыше🏅

🎁 1. 🥇Опен Впн скрипт.
🎁 2. 🥈Опен Впн скрипт.
🎁 3. 🥉Опен Впн скрипт.
🎁 4. 🎖V2rayngСкрипт.
🎁 5. 🎖Скрипт по созданию MTProtoProxy.
🎁 6. 🎖Киви кошелёк.
🎁 7. 🎖Номер для КИВИ.
🎁 8. 🏅Номер для Телеграм.
🎁 9. 🏅3 Скан паспорта для КИВИ.
🎁 10.🏅Способ сделать киви основным.
🎁 11. 🏅Скрипт по созданию SS//
🎁 12. 🏅РФ Паспорт для КИВИ.
🎁 13. 🏅Номер для Имо.
🎁 14. 🏅Номер для Имо.
🎁 15. 🏅Номер для Имо.

⚠️Eger ýokardaky aýdylan kanallara Agza bolmadyk bolsaňyz Sowgatlar berilmez‼️

____________________________
🔗 Ссылка для регистрации: https://t.me/ContestMasterBot?start=reg-vbO5FPty
🎰 Розыгрыш 🎉Розыгрыш от @alixanow в честь🎊 2.5К подписчиков. На @tm_vpn_bott канале.😍 от ✓✓✓✓✓:
👥 Зарегистрировано: 118/1500
🏆 Призовых мест: 15
🎲 Статус: 😕 Не разыгран
‼️ Условия: подписка на TüRkMeN VpNLer🇹🇲 VpN CHaT 👽𝐕𝐏𝐍 𝐒𝐄𝐀𝐑𝐂𝐇 (𝐓𝐌) 𝗠𝗔𝗥𝗟𝗢𝗪 𝗩𝗣𝗡 TKM_VPN 💵 𝔾𝕒𝕟𝕘𝕤𝕥𝕒𝕤𝕙𝕚𝕥 💎 🔮🔯Гороскоп 🇷🇺ТМ🇹🇲 VPN / Proxy for Turkmenistan VPN✅TM🇹🇲 ✓™Play Market ™✓
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
📃 Описание: 🎁Призы В Розыгрыше🏅

🎁 1. 🥇Опен Впн скрипт.
🎁 2. 🥈Опен Впн скрипт.
🎁 3. 🥉Опен Впн скрипт.
🎁 4. 🎖V2rayngСкрипт.
🎁 5. 🎖Скрипт по созданию MTProtoProxy.
🎁 6. 🎖Киви кошелёк.
🎁 7. 🎖Номер для КИВИ.
🎁 8. 🏅Номер для Телеграм.
🎁 9. 🏅3 Скан паспорта для КИВИ.
🎁 10.🏅Способ сделать киви основным.
🎁 11. 🏅Скрипт по созданию SS//
🎁 12. 🏅РФ Паспорт для КИВИ.
🎁 13. 🏅Номер для Имо.
🎁 14. 🏅Номер для Имо.
🎁 15. 🏅Номер для Имо.

⚠️Eger ýokardaky aýdylan kanallara Agza bolmadyk bolsaňyz Sowgatlar berilmez‼️

____________________________
🔗 Ссылка для регистрации: https://t.me/ContestMasterBot?start=reg-vbO5FPty
Instagramda Ýa-da💟Tik Tok we ş.m zatlarda Podpisçik ýagny Agza köpeltmek📤 isleýäňizmi?🤔

🤩Onda haýal etmän aşakdaky bota girip starta basyň😇 we Instagramda 😱1000 pospisçige çenli köpeldiň🥰. Siz referal👥 arkaly köpeldip bilýäňiz MUGT.😜


👇👇👇BOT👇👇👇

https://t.me/prm4ufreebot?start=ref1268007128

👆👆BOT👆👆

📌 @Prm4ufreebot
Web-страница:
PRm4u(Bot)
✅Каждый час бот будет выдавать тебе PR ❤️, которые ты можешь потратить на получение подписчиков и лайков в Instagram
🎰 Розыгрыш 🎉Розыгрыш от @alixanow в честь🎊 2.5К подписчиков. На @tm_vpn_bott канале.😍 от ✓✓✓✓✓:
👥 Зарегистрировано: 118/1500
🏆 Призовых мест: 15
🎲 Статус: 😕 Не разыгран
‼️ Условия: подписка на TüRkMeN VpNLer🇹🇲 VpN CHaT 👽𝐕𝐏𝐍 𝐒𝐄𝐀𝐑𝐂𝐇 (𝐓𝐌) 𝗠𝗔𝗥𝗟𝗢𝗪 𝗩𝗣𝗡 TKM_VPN 💵 𝔾𝕒𝕟𝕘𝕤𝕥𝕒𝕤𝕙𝕚𝕥 💎 🔮🔯Гороскоп 🇷🇺ТМ🇹🇲 VPN / Proxy for Turkmenistan VPN✅TM🇹🇲 ✓™Play Market ™✓
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
📃 Описание: 🎁Призы В Розыгрыше🏅

🎁 1. 🥇Опен Впн скрипт.
🎁 2. 🥈Опен Впн скрипт.
🎁 3. 🥉Опен Впн скрипт.
🎁 4. 🎖V2rayngСкрипт.
🎁 5. 🎖Скрипт по созданию MTProtoProxy.
🎁 6. 🎖Киви кошелёк.
🎁 7. 🎖Номер для КИВИ.
🎁 8. 🏅Номер для Телеграм.
🎁 9. 🏅3 Скан паспорта для КИВИ.
🎁 10.🏅Способ сделать киви основным.
🎁 11. 🏅Скрипт по созданию SS//
🎁 12. 🏅РФ Паспорт для КИВИ.
🎁 13. 🏅Номер для Имо.
🎁 14. 🏅Номер для Имо.
🎁 15. 🏅Номер для Имо.

⚠️Eger ýokardaky aýdylan kanallara Agza bolmadyk bolsaňyz Sowgatlar berilmez‼️

____________________________
🔗 Ссылка для регистрации: https://t.me/ContestMasterBot?start=reg-vbO5FPty

Найдено 25 постов