Телеграм канал ''
2'405 подписчиков
749 просмотров на пост


Детальная рекламная статистика будет доступна после прохождения простой процедуры регистрации


Что это дает?
  • Детальная аналитика 3'344'769 каналов
  • Доступ к 1'110'601'615 рекламных постов
  • Поиск по 2'625'379'490 постам
  • Отдача с каждой купленной рекламы
  • Графики динамики изменения показателей канала
  • Где и как размещался канал
  • Детальная статистика по подпискам и отпискам
Telemetr.me

Telemetr.me Подписаться

Аналитика телеграм-каналов - обновления инструмента, новости рынка.

Найдено 83 поста

#Dura ofitti #Araarami

#Namni ofii isaa wajjin nagaa hin qabne addunyaa waliin nagaa qabaachuu hin danda’u;  Kanaaf dursa ofii keetiif nagaa buufadhu, ofitti #araarami!!  Sana booda addunyaa guutuuf #araara buusta ;dureessas taata!
👇
@Bedadina 👇
@Saayikoloojii
👍 5
❤ 3
#Fuulduratti deemi... #deemi!

#Gaafa kufnu kophaa keenya miti; Warri nu amananii gatii kaffalanii asiin nu ga'an, maatii keenya heddu qoraman waliin kufna!

#Eenyuutu gatii siif kaffalee as geesse? Yeroo dhaabachuuf yaaddu namoota sana yaadadhu, isaaf/isheef jedhiitii jabaadhu!!!
👇. 👇
@Bedadina
@Saayikoloojii
👍 4
👏 2
❤ 1
#Mo'ataa ta'uuf!

#Wantoota 3 kana hojjedhu!

1. Dogoggora keetiif sababa hin dhiheessiin!
2. Of hin komatin!
3. Waan siif  raawwatameefis  waan siif hin raawwatamneefis galateeffadhu!!!

@Saayikoloojii
@Bedadina
❤ 4
👍 1
🔥 1
❤ 10
👍 5
Изображение
#Ati Qormaata kutaa #12 NAN KUFE jettee aartaayii?

#Animmoo mufachuu kee fi of dhiphisuu kee kanatti nan kolfe! Baay'en sitti gaddes!

#Mee waa'ee namoota kufanii milkaa'an tokko sin yaadachiisa; na hordofi!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬
#ROBERT KIYOSAK dureessa Ameerikaa keessaa tokko. Garuu Robert yaalii investimentiin yeroo meeqaaf meeqa nama kisaaredha.

#TOMAS EDISEN balbii elektrikaa hojjechuuf si'a 10,000 yaalee kufee nama milkaa'eedha.

#ABRAHAAM LINKEN Pireezidaantii Ameerikaa ta'uuf waggaa 22ffaa isaa irraa eegalee dorgomee moo'amaa waggaa 52ffaa isaatti pireezidantii Ameerikaa tahe.
Isaan kunii fi kanneen biroo obsumaan irra deddeebi'an malee waan kufaaniif karoora isaanii hin fannifne.

#Kanaafuu abdii kutachuutti wanti si oofu diina kee isa karaatti si hambisuu barbaadu qofaadha.
Hin gowwomin ati michuun amanamaan waaqa kee gadiitti karoora kee akka ta'e hubachuun yoo kuftellee hin gadhiisin wajjin kufii ka'i!

#Utuu waan meeqaaf abdatamtuu haalatti amantee karaa dhaabbattee haftaa?Matumaa hin ta'u! Ati karaatti hin haftu! Haala yeroon jijjiirutti hin hirkatin! Ati sichi ija baay'ee godhatta; balballi milkaa'inaa hedduun siif banama.

#Haala ilaaltee abdii hin kutatiin abdii hin kutatin ammas abdii hin kutatiin !!!

Haalli har'aa hin amanamu:
➲ #Har'a hiyyessa yoo taate bor ni sooromta.
➲ #Har'a uffata gahaa hin qabdu yoo tahe bor irraa hafaa qabaatta.
➲ #Har'a miilla qullaa deemta yoo tahe bor kophee jijjirtee keewwaattam!
➲ #Har'a hojii hin qabdu yoo ta'e bor hojjetaa hedduu qacarta!
➲ #Har'a baasii geejjibaaf yoo dhabdeyyuu bor konkolaataa kee yaabdee adeemta!
➲ #Har'a nama si jaallattu hin qabdu yoo ta'eyyuu bor baay'ina fira keetif dhiphatta!
➲ #Har'a utuu biyyi kolfuu yoo boosseeyyuu bor yeroo biyyi boo'u kolfuuf jirta!
➲ #Har'a gurguddoota biyyaa hin beektu yoo ta'eyyuu bor nama guddaaf beekamaa taata.

Kanaafuu haala keessa jirtutti gammadi wal'aansoo qabi, moo'ichi nama wal'aansoo qabu bira jira.

Moo'ichi guddaan immoo aarii fi dafqaan utuu hin taane karaa OBSAA argama.

#Kanaafuu abdii kutuu caalaa obsa uffachuun dawaa milkoomina keetiti.

Obbolee/ttii koo ABDII HIN KUTATIN! NEVER GIVE UP!

#Share godhaa #barattootta abdii kutannaa keessa jiran biraan nuuf gahaa adaraa🙏🙏🙏

@Bedadina
@Gaggeessummaa
@Saayikoloojii
👍 5
🥰 2
❤ 1
🙏 1
#Nama furmaataa ta'i!

#Guddachuu yoo barbaadde nama furmaataa ta'i. Maalaqni gara furmaanni jirutti dhangala'a. Humaa waanan hojjedhun dhabe yoo jette bahii bitaaf mirga kee ilaali, waanti hir'ate maal maaltu jira? #Namoota maal isaan barbaachisa? #Hojiin lafa kanarra jiru hundi furmaataaf uumame. Manni Yaalaa, manni barnootaa, manni nyaataa, manni uffata hodhaa, kophee qulqulleessaan rakkoo namootaaf furmaata waan ta'aniif namoonni gara isaanii deemanii maallaqa ofii dhangalaasu. Akka carraa ta'ee biyyi keenya dhimmoota furmaata hin arganne hedduu waan qabduuf furmaata ta'i!
Sana booda Ofirra dabartee namoota biraafillee taata!

#Yeroo gaarii akka isiniif ta'un hawwa!
#Galatoomaa🙏🙏🙏

@Bedadina
@Saayikoloojii
👍 5
❤ 1
🙏 1
#Addunyaa keessa jirra moo addunyaatu nu keessa jiraa?

👉Addunyaan keessa jirru kan namni biraan filatee nuuf kennu miti. Kan namni mijeessees nuuf kennu miti Filataanis akkasuma mijeeffataanis nuyidha. #Addunyaan kun harka hin qabdu. Miillas hin qabdu. Garuu, namoota miillaa fi harka gaban baay ee naaffisteetti. #Addunyaan ija hin qabdu. Garuu, dhaloota baay' ee jaamaa taasifteetti. #Addunyaan hin baranne garuu beektoota baay ee doofaa gooteetti. #Addunyaan gilleensa miti. #Addunyaan namaa fi sirna hajii isaati malee!!!
Waan dubbiftaniif galatoomaa!!

#Maddi Kitaaba Saayikoloojii Pr. Miratuu Shaanqoo #Siif Galeeraa jedhu.

@Saayikoloojii
@Bedadina
👍 2
❤ 2
👉ATI┃• #QAALII DHA.
• Qabeenya hunda caalu addunyaan kuni si qabdi!
• Eeyyeen si isa/ishee dubbisa kana dubbisaa jirtu!
#MAALIIF OF XIQQEESSITEE ILAALTA ATI?
▬▬▬▬▬▬▬
#Namni keessa jiraatu yoo dhibe addunyaan kuniyyuu duwwaa dha. Wanti baay'ee qaaliin addunyaan kuni qabdu warqii yookiin daayimandii miti. NAMA DHA! Ati qabeenyi addunyaan qabdu kuni si bituu hin danda'u! Gatii guddaa qabda waan ta'eef waan xiqqoon of madaaluu dhiisi! Humna haareffadhuu gara hojiitti gali!

@Bedadina
@Gaggeessummaa
@Saayikoloojii
👍 3
❤ 2
MAMMAAKSA AFAAN OROMOO
•|• Mammaaksi dubbii fida.
•|• Dubbii fixa.
•|• #Gorsa xinsammuu cimaa of keessaa qaba.
Mammaaksa Oromoo kanneen baay'ee natti tolan keessaa muraasa isiniif dhiheesseera.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬
➊. Akka hin cabne beekaaf  bishaan dhagaatti bu'a. 
➋. "Akkan itti dhales akkan itti arraabbadhus natu beeka," jette xaddeen.
➌. "Akkan ani jedhe fardatu dide akka fardi jedhe anatu dide kanatti karaa irraa maqne."
➍. Adurree barri qabe hantuutni eegee nyaate.
➎. "Anaafis rafuu hin taatu atiifis nyaachuu hin taatu osoo na dhiifte," jedhe namichi tafkiidhan.
➏. Anatu farda se'ee harreetti okoo haame.
➐. Baay'attee dallaa guutteef harreen loon hin taatu.
➑. Bofti qal'ateef eegee hin qaban.
➒. "Bishaantu afaan na jiraaf malee silaa waanan dubbaadhu baay'eedha," jette qurxummiin.
➓. Barcuma irra taa'anii muka hin hamatan.
➊➊. Barcumaa fi ulfina abbaatu of jalatti qanansiifata.
➊➋. "Cilee ta'uuf gubanne cilee taanees gubanne," jedhe mukti.
➊➌. Daa'imni hin boonye dugda haadhaa irratti du'a.
➊➍. "Deemi teenya okkoteen raafuu barte," jedhe namichi gogorrii qalachuuf qabee harkaa baanan.
➊➎. Dhugaa fi lubbuun gaafa rabbiin jedhe baati.
➊➏. Dhoksaan fanxoo hin fayyisu.
➊➐. Eeboo darbatanii jinfuu hin qabatan.
➊➑. Firri firatti gala jennaan mukti qottoo lagatti qajeelte.
➊➒. Firoomne jedhanii waraabessatti foon hin fe'atan.
➋✿. Gowwaan yoo itti kolfan waan kolfaniif se'a.
➋➊. Garbittiin gargaarsa argatte majii dhoksiti.
➋➋. Gowwaan fardaa ergisaatiin boona.
➋➌. Hoolaan gaafa qalame samii arga.
➋➍. Hammaarranis hammaatanis dhuma hin ooltu.
➋➎. Hiriyaan wal hin amanne laga hundatti waliif kakata.
➋➏. Humna qabaannan sagaliin lolu, dhabnaan sagalee tolu.
➋➐. Humnaan nyaataniif humna namaaf hin ta'u.
➋➑. Ijaa fi saree ganda hin lagan.
➋➒. Kan dhadhaa baqsite osoo jirtuu kan raafuu affeelte michiin dhahe.
➌✿. Korma dhugaan booratu biyyeen ija hin buutu.
➌➊. Loon kana ooftee ooftee abbaan geessa jedhee namichi hatticha dhama'een.
➌➋. Maqaan baduu mannaa mataan baduu wayya.
➌➌. Mucaa boo'uuf jedhu jabbiin irra ejjate.
➌➍. Muka ol guddate fiixee muruun jirma lafa jalatti gabbiisuu dha.
➌➎. Namni daara baasan daaraa dhaan nama qaba.
➌➏. Nama beekaa du'e osoo dhaga'uu awwaalu.
➌➐. Osuma beeknuu huuba wajjin jettee sareen.
➌➑. Ollaan bultee beeka akka itti bule abbaatu beeka.
➌➒. Qe'ee abbaan hin jirretti titiisni wal horti.
➍✿. Re'een baala argatte qeerransa hin sodaattu.
➍➊. "Situ diriiree of qochisiise" jedhe gaarri lafa diriiraa gad ilaalee.
➍➋. Sareen abbuma biraa nyaattuuf dutti.
➍➌. Sabbata jedhee hidhannaan bofa ta'ee na ciniine.
➍➍. Ulfi ulfina qaba jennaan gowwaan garaa dhiibe.
➍➎. Ulee bofa ittiin ajjeesan alumatti gatu.
➍➏. Waraabessi na nyaate jedhanii sareetti hin iyyatan.
➍➐. Waraabessi guyyaa yuuse yeroo dhan beekkachiise.
➍➑. Waan lafatti falan gaalati fe'an.
➍➒. "Walii galtee dhabaaf sareen tokkittiin qileetti nu naqxe" jedhe jaldeessi.
➎✿. Waan hancufti nama oolchitu gaafa kokkeen nama dhukkubdu beekan.
➎➊. Yoo akka maleetti baatan tafkiinuu dugda nama kutti.
➎➋. "Yaa harree kaan dhiittee, kaan ciniintee eenyu wajjin araddaa irra ooluufi."

@Bedadina
@Gaggeessummaa
@Saayikoloojii
👍 11
❤ 2
#Namni Hunduu waan mataa isaa qaba!

#Namni kamuu duwwaas miti namni kamiyyuu guutuus miti. #Nuti Karaa tokkoon milkoofnee gammadne jechuun namoonni hunduu karaadhuma sanaan milkaa'anii gammadoo ta'u jechuu  miti.  #Nuti waan barbaannu jaallachuu dandeenya, garuu waan jaallannu akka jaallatan namoota dirqisiisuu qabna jechuu miti.

#Yoomiyyuu taanaan  ta'uu fi ilaaluu kan qabnu waan keenya ta'ee fi kan nuuf kenname ta'uu  qabna malee akka abaluu maafan ta'uu dhabe jechuun dhiphachuu hin qabnu.  #Akka warra kaanii osoo hin taane, akka ofii keenyaa akka jiraannuuf kan uumamne!  #Kanaaf gammachuu ofuma keenyarra haa barbaannu!
       #Ati guutuus miti duwwaas miti kana beeki
#Yeroo  gaarii isiniif hawwa!!!
@Saayikoloojii
@Bedadina
👍 6
❤ 1
#Walaloo jaalalaa
"""""""""""""""""""""""""
#Arfaasaa gaangoon dhaltee
Birraa farda leenjisu
Jaalallikee naaf gamtee
Innoo naman teessisuu

#Tulluun tulluurraa jigee
Mana fantaa gajjallaa
Foon maddiirraa nadhume
Naqalattaa kanarraa

@Saayikoloojii
@Bedadina
@Dujabewa
👍 3
#Bara sitti bade Gumaa abbaa keetii dhiistee
Bara siif mijate garuu gumaa saree keetiiyyuu hin dhiistu!!
#Jechama Baay'ee ulfaataadha!

(T.B)
@Saayikoloojii
👍 5
❤ 2
#Osoo Qarshii 10 Qabaatee #Ijoolleesaa hin dhabu ture!

#Namni seenaa kana dhaga'ee hin boonye hin jiru. Seenichis akkana:
#Nama ijoollee xixiqqoo sadii guddisutu ture. Haati manaa isaa ijoollee sana isatti dhiistee duute. Kanaaf hojii guyyaa hojjetee ijoollee isaa guddisuu itti fufe. Yeroo tokko tokko hojii guyyaa waan dhabuuf baay'ee rakkata.

Otuma kanaan jiruu gaaf tokko hojii dhabee harka duwwaa manatti gale. Ijoolleen isaa agabuu bulan. Guyyaa lammaffaas hojii barbaadee dhabe. Ijoolleen isaa guyyaa lammaffaa agabuu bulan. Galgala sana garuu gaaffii tokko isa gaafatan. “#Abbaa! Boris nyaata hin nyaannuu?” kan jedhu. Abbaanis, “Ijoollee koo bor nyaata ni nyaattu!” jedhee waadaa seeneef. “#Hojiinhoo hin jiruu maaliin nyaata nuuf bitta?” jedhanii deebisanii gaafatan. Hiriyyaa isaa kan isaan beekan maqaa dha'ee, “Abalu irraa qarshii 10 liqeeffadheen isiniif bita. Kanaafuu, bor ni nyaattu!” jedhe. Beelli akka malee itti cimus, abdii abbaan isaanii isaaniif kenne abdachaa bulan.

#Borumtaa ganama ka'ee hiriyyaa isaa sana bira deeme. “Ijoolleen koo guyyaa sadaffaa agabuu jiru. Baay'ee miidhamaniiru. #Maaloo qarshii 10 naaf liqeessi akkuman hojii guyyaa argadheenan hojjedhee siif deebisaa!” jedhee gaafate.
Haala baay'ee nama gaddisiisuun hiriyyaan isaa qarshii 10 liqeessuufii dide. “Hin qabu!” ittiin jedhe. Isa dhumaa abdii waan kuteef harka duwwaa ijoollee sanatti galuu irra battaluma sana deemee of ajjeese!

#Seenaan ana dabalatee namoota baay'ee keenya boossise kana ture. Firoota koo! Mee dhaabannee haa yaadnu. #Yeroo hundumaa akka nuti gargaarruuf namni Waaqayyo nutti ramade akka jiru beekuu qabna. #Dhugaadha. Namni nuti gargaaruu qabnu tokko naannoo keenya jira. #Namni waan barbaachisaa dhabe, namni guyyaan itti dukkanaa'e, namni muka qabatu dhabe, buddeenni irraa hafaan mana keenya jiru isaaf qaalii kan ta'e, uffanni nuti guyyaa guyyaan jijjiirree uffannu isaaf immoo hawwii isaa kan ta'e…naannoo keenya jira.

#Wanti baay'ee nama gaddisiisu immoo yeroo baay'ee ijji keenya namoota akkanaa hin argu. “#Gargaarsii fi abaarsi xiqqoo hin qabdu!” jedhee Oromoon akkuma mammaaku, wanti xiqqoon harka keenya keessa jirtu namoota rakkoo keessa jiraniif waan guddaadha. #Namichi armaan olitti seenaa isaa ilaalle otoo qarshii 10 argateera ta'ee of hin ajjeesu. Ijoollee isaaf jiraata ture.

#Gabaabaamatti ergaan koo, yeroo hundumaa iji keenya banamaa haa ta'u. Naannoo keenya xiyyeeffannoon haa ilaallu. Akka nuti gargaarru namoota Waaqayyo nutti ramadeef waan qabnu haa hiixannu. Ofittoo ofiif qofa jiraatu ta'uu dhiisnee, obboloota waan barbaachisaa dhabaniif haa jiraannu. Kan beela'an haa nyaachisnu, kan dhukkubsatan haa waldhaansisnu, kan daaranitti haa uwwisnu!

#Horaa Bulaa
(Maddi #Eebbisaa Baayisaa)
@Bedadina
@Saayikoloojii
❤ 5
👍 4
Web-страница:

#Namoonni Tolaan #Telegram channel keessan Beeksifachuu Barbaaddan ykn #Hordoftoota keessaan #guddifachuu Barbaaddan na qunnamuu dandeessu!

Ykn Karaa kanaan👉@Abera_2030
https://youtube.com/shorts/Co4I2UGFb6M?feature=share

#Subscribe #Like #Comment #Share nuuf godhaa🙏🙏🙏
Web-страница:

#Dudhaalee Jireenyaa
👉Principles of Life
የህይወት መርሆች
1.Of Fudhachuu(simachuu)
      👉Self Acceptance
       ራስን መቀበል
2.Kaayyoo jireenyaaf jiraachuu
   👉 Living for life purpose
ለህይወት አላማ መኖር
3. Dorgommii irraa fagaachuu
      👉Living for life purpose
ለህይወት አላማ መኖር
4. Yaada qajeelaa(Gaarii) yaaduu
      👉Positive Thinking
ቀና ማሰብ
5. Barachuuf fedhii qabaachuu
      👉Being willing to learn
ለመማር ፍቃደኛ መሆን
6. Ogummaadhaan deddeebi'uu
     👉Walking with wisdom
በጥበብ መመላለስ
7. Gamna(qaxalee) Ta'uu
      👉Being Intelligent
     ብልህ መሆን
8. Salphaatti mufachuu dhiisuu
     👉Taking no offence easily
     በቀላሉ አለመቀየም
9. Jireenya ofii galateeffachuun gaggeessuu
       👉Leading a life with gratitude
      የምስጋና ህይወት መኖር
10. Waan gaariidhaaf(Fooyya'aadhaaf) deemuu
       👉Going for the best
     ምርጡን  መፈለግ
11. Yeroo  hubachuu
      👉Understand the timing
     ግዜውን  ማወቅ
12. Waan jijjiiruu hin dandeenye fudhachuu
     👉 Accept what you can't change
መለወጥ የማይችሉትን መቀበል
13. Waraana  kee filadhu
       👉 Chose your Wars
የሚዋጉትን ጦርነት መምረጥ
14. Hundaaf dhiifama gochuu fi haaloo bahuu irraa fagaachuu
      👉Forgiving all and avoiding vengeance
ሁሉን ይቅር ማለትና በቀልን መተው
15. Gidiraa keessatti cimanii dhaabbachuu
       👉Preserve in suffering
በመከራ ዉስጥ መፅናት
16. Gammachuu fi boqonnaa qulqulluu qabaachuu
      👉Pure joy and rest
ንፁህ ደስታና እረፍት
17. Bareedina keessaaf iddoo guddaa kennuu
      👉Value inner beauty
ለዉስጥ ዉበት ዋጋ መስጠት
18. Gad ofqabuu fi nama tuffachuu dhiisuu
       👉Being humble and not despising others
ትሁት መሆንና ሌሎችን አለመናቅ
19. Jireenya keessatti naamusa qabaachuu
       👉Being disciplined in life
በስነ ስርአት መኖር
20. Kennuu fi fudhachuu baruu
      👉Giving and receiving
መስጠትና መቀበል
21. Onnee  kee hordofi.
      👉Follow your heart (Instinct)
ልብን መከተል
22. Kabajni kan  maluuf kabaja  kennuu
   👉 Give  due honor
ክብር ለሚገባው ክብር መስጠት
23. Cimanii kadhachuu
👉Pray seriously
ተግቶ መፀለይ
24. Seenaa hojjechuuu, yaadannoo(ashaaraa) kaa'anii darbuu
👉Make history, leave legacy
ታሪክ መስራት አሻራ መተው

#Maddi @Dr. Wadaajeneey Mehaareneh MD, MA, MSc, MA
#Afaan Oromootti hiikee barreeffamaan kan Qindeessee dhiyeesse Abarraa Naggasaa Bsc, BA

#Join godhaa nu hordofaa 👇👇👇
👉 @Bedadina
👉 @Saayikoloojii
👍 6
❤ 1
👏 1
​​#Odeeffannoo Sobaa irraa of eegaa kana malees #Application Nagahee sobaa hojjetu waan jiruuf yeroo Bittaaf gurgurtaa Raawwattan illee maallaqni isiniif galuu dursitaanii qulqulleeffachuu qabdu. Fknf Nagaheen armaan gadii Kan sobaa ykn Fake dha.
👍 2
Web-страница:


Найдено 83 поста