Телеграм канал 'Kitaabota Saayikoloojii Irraa'

Kitaabota Saayikoloojii Irraa


3'375 подписчиков
507 просмотров на пост


Детальная рекламная статистика будет доступна после прохождения простой процедуры регистрации


Что это дает?
  • Детальная аналитика 5'730'624 каналов
  • Доступ к 1'533'798'153 рекламных постов
  • Поиск по 6'083'901'052 постам
  • Отдача с каждой купленной рекламы
  • Графики динамики изменения показателей канала
  • Где и как размещался канал
  • Детальная статистика по подпискам и отпискам
Telemetr.me

Telemetr.me Подписаться

Аналитика телеграм-каналов - обновления инструмента, новости рынка.

Найдено 111 постов

#Xiqqaa irraa jalqabi!

#Yeroo waan tokko jalqabdu miira baay'ee ajaa'iba ta'een jalqabda guyyoota muraasa booda immoo na gaha natti haa hafu jettee dhaabdee rakkattee beektaa? Namoota baay'ee dhimma  kanatu isaan  mudata!

  #Garuu maaliif akka ta'e hin beeku Mee iccitii tokkon isinitti  himuu?  Waan xiqqoo irraa eegalaa hamileen keessan  waan dhufeef gahumsa waan  qabdaniif waantota heddu yeroo tokko hin jalqabinaa! waanti suuta hojjetame firiin isaas suuta dabalaa deema.

Halkan gaarii isiniif hawwina!
👇👇👇👇👇👇
@Saayikoloojii

👍 14
❤ 6
🏆 2
🎄 1

#Jechoota!

#Dubbiin afaan keenya keessaa bahu hundi gurra keenyatti dhihaata!  Waan namni nutti himu caalaa kan nutti dhihaatu, kan nu ijaaruu fi balleessus dubbii mataa keenyaati, kanaaf akkuma nyaata gaarii garaa keenyaaf filannu, dubbii gaarii gurra keenyaaf haa filannu!

#Yeroo gaarii isiniif hawwina 🙏
👇👇👇👇👇👇
@Saayikoloojii

👍 9
❤ 6
🏆 3
💯 2
🙏 1

#Ofiif ta'i

#Namni ofiif hin taane eenyuufiyyuu hin ta'u. Kanaafidha namoonni bakka nuti ofiif kenninu ilaaluun kan nu  tuffatan ykn nu kabajan. Innuu of hin kabajnee akkamittan kabaja jedhanii yaadu.

#Obboleessa Kee qixusuu gorsuu dursa gorsa sana ati hojiitti hiikuu Kee mirkaneeffadhu. Yoo of hin jijjiirre nama kamuu jijjiiruu hin dandeenyu. #Jechoota Kuma caala waan qabatamaa tokkotu sammuu namaa keessatti hafa. #Ofiif gaafa taate namootaaf geessa.

#Yeroo Gaarii isiniif hawwina!
👇👇👇👇👇👇👇👇
@Saayikoloojii

👍 9
❤ 5
🏆 4

#Dinqii dha

#Halkan raftee buluun kee dinqiidha.  Baatee galuun kee dinqii dha, Sababni isaas guyyaa har'a kana arguu kan hin dandeenye baay'ee dha.

#Namoonni maashinii malee hafuura baafachuu hin dandeenye baay'ee waan ta'aniif hafuura baafachuun kee dinqiidha.  Du'a fuulduratti yaaddoon kee salphaadha!

#Waan sitti hanqate osoo hin taane waan siif kenname ilaali.  Rakkoo meeqa keessa darbitee?  Yeroon ati anaaf dhumate jettee abdii kutatte akka qoosaatti darbeera.  Hiriyaa koo ati hin hubanne garuu jireenyi kee dinqiidhaan guutameera.

#Galateeffadhu!

#Guyyaa dinqii isiniif hawwina!
  Lafa nagaa oolaa
👇👇👇👇👇👇
@Saayikoloojii

❤ 14
🙏 3
💯 1

#Oolmaa hin dagatin!

      (#Don't forget the favor!)

#Jireenya kee keessatti namoonni gatii guddaa(qaalii) siif kanfalan  eenyu fa’i?  Uumaa kee gaditti  bakka amma jirtutti akka argamtu eenyutu gahee guddaa siif taphate?
     #Fkn haadha, abbaa, obboleessa ,obboleettii, fira dhiyoo ykn immoo hiriyaa icciitii ykn nama humaa sirraa hin qabne orma ati akka tasaa barte ta'uu danda'u
      #Namoota sanaaf gatii oolmaa isaanii deebisuun yoo sitti ulfaatellee ykn hin dsnda'amnellee, hamma dandeessu jaalalaa fi kabaja kenniif! Akka jaalattuu fi kabajju itti himi!

#Warra kabajni maluuf haa yaadannu!

👇👇👇👇👇👇
@Saayikoloojii

❤ 13
👍 5
🙏 3
🏆 2

#Waan dandeessu hojjedhu!

  #Wanti hundi  kan ta'uuf sababa qaba.  Wantoota jijjiiruu hin dandeenyeef hin dhiphatin!  Yoo akkas gochaa jirta ta'e qilleensa hordofaa jirta jechuudha.  Akkana taanaan  eessayyuu hin geessu.  #Yaa qomoo koo isa kaan dhiisii ​​of ilaali!  Waanti si fayyadu waa'ee egeree kee yaaduudha!

#Yeroo gaarii isiniif hawwina!
👇👇👇👇👇👇
@Saayikoloojii

👍 7
❤ 2
💯 2
🏆 1

#Filannoon harka keenya Jira

#Jalqaba cimina Kee fi dadhabbina Kee fudhadhu(amani), sana booda of jaaladhu, dhuma irratti gara fuulduraatti tarkaanfadhu. "#Balali'uu barbaadda taanaan gara duubaatti kan si harkisu hunda ofirraa harcaasuu qabda" nuun jedha Barreessaan Roy T Benet jedhamu.

#Addunyaa kanarratti waanti namatti tolu hiree keenya murteeffachuu danda'uu keenya dha. Uumaanimmaa fakkeenya bifa isaatiin nu uumee uumama hunda irratti aangoo nuuf kennee Jira.
👇👇👇👇
@Saayikoloojii

👍 8
❤ 2
💯 1

#Akka jijjiiramtu amani!

#Barreessaan Jim Rohn akka jedhutti namni biraa akka puush aappii(Push up) siif  hojjetu hin qacartu, kanaaf nama biraa irraa waan caalu hin eegin.  #Namni biraa ba'aa keenya baachuu hin danda'u, Inumaayyuu dhugaa dubbachuuf ofii keenya bira darbinee ba'aa namoota biroo salphisuu akka dandeenyu amanuu qabna.

#Akkuma yeroo waan ajaa'ibaa argannu kuni  ciminaa fi dhamaatii kooti jennu, waanti hamaan yoo nu mudatus  Badii keenya ta'uu yommuu amannu karaa furmaataa walakkaa deemnee  jirra jechuudha. #Namni  akka nama sababa heddu dhiheessuu dhaabbatee hafe hin jiru!

#Yeroo Gaariin isiniif hawwa!
👇👇👇👇👇
@Saayikoloojii

🏆 9
👍 6
❤ 4

#Waan gaarii ta'eef nu qopheessaa jira!

#Wantoonni nuti barbaannu kallattii barbaannuun yoo deemuu dide of dhiphisuu hin qabnu.  Garuu karaa barbaanne akka deemu gochuuf haa yaallu.

#Akkasis goonee Yoo dadhabne immoo jechama kana haa yaadannu. "Kadhannaa nuuf hin deebineefis haa galateeffannu"sababni isaas  nu caalaa waan nu barbaachisu beeka Waaqayyo. Yookaan yeroon wanti sun itti ta'u hin geenye. Yookaan immoo waanta nuti barbaannu caalaa waan gaarii nuuf kennuuf waan jiruufi.

👇👇👇👇👇
@Saayikoloojii
👇👇👇👇
https://youtu.be/4alyQW28TBo

❤ 10
💯 3
🏆 2

#Boru ni dhufa

#Isa deemetti hin aarin. Isa dhufus hin ajaa'ibsiifatin. Kan har'a dhufe boru ni deema. Kan kaleessa deeme boru ni dhufa. Hundi isaa yeroo wajjin jijjiirama. #Ati garuu qajeelummaa kee hin dhabin ittuma fufi!"
👇👇👇👇
@Saayikoloojii
#Subscribe
👇👇👇
https://youtu.be/4alyQW28TBo

❤ 14
🥰 3
🏆 1

#Mee Gaaffilee armaan gadii kana of #Gaafadhu

#1. Amma maalan of harkaa qabaa kanan ittiin jijjiirama ofirratti eegalu?
#2. Yoom jijjiirama ofirratti yoon jalqabe wayyaa?
#3. Eessaa yoon jalqabe wayyaa?
#4. Yaada koo eenyuuf yoon qoode wayyaa?
#5. Humnii fi kaappitaalli ani amma of harkaa qabu hangam na deemsisuu danda'aa?
#6. Tarsiimoo kan warra biroo irraa adda ta'e malaan qaba?
#7. Garee wajjin tarkaanfachuu danda'u akkamittan uumaa?
#8. Hudhaaleen karaa irratti na quunnamuu danda'an maalfa'a ta'uu danda'uu?
#9. Ofitti amanamummaa ani mul'atan qabadhee ka'eef qabu hangam olaanaadhaa?
#10. Yeroo hangamii keessattin waantan yaade galmaan gahuu danda'a?

❤ 12
👍 8
👏 1
🏆 1

"#Yoo ariifattee deemuu barbaadde qofaa kee deemi. Yoo fagoo deemuu barbaadde garuu #Waldaa (garee) kee wajjin deemi."

"#If you want to go to fast, go alone. If you want to go far, you need a team."John Wooden.

#Fagoo deemuu dhaloonni hin barbaanne hin jiru.

#"Dalagaan Garee Abjuu Garee Fida"

"Teamwork makes dreamwork"
👇👇👇👇👇
@Saayikoloojii

❤ 6
🙏 3
🏆 1

#Waantota kana sadaniin of hin dhiphisinaa

#1ffaa. #Seenaa keessan isa darbe yaaduun of hin dhiphisinaa. Sababni isaas kan darbe darbeera deebi'ee hin dhufu.#fkn kisaaraa, gargaarsa dhabuu, rakkachuu, hidhamuu, hojiirraa gaggeeffamuu, gadda ulfaataa...isin mudatee darbe.
#2ffaa. #Waa'ee gara fuulduraa yaaduun hin dhiphatinaa. Sababni isaan fuulduratti maaltu akka nu mudatu, eebba, rakkina gadda gammaachuu ta'uun isaa icciitiidha.
#3ffaa. #Ofii keenya namoota biraa wajjin dorgomsiisuu dhiisaa. Sababni isaas akkaataan ati itti uumamte nama kamirraayyuu adda, kaayyoon ati uumamteefis kan nama kamiirraayyuu adda. #Ati nama addaati. Hundi keenyayyuu dandeettii fi kennaa addaa addaa qabna.

# Addunyaa kanarra Namni guutuunis namni duwwaanis hin jiru. Of ta'ii jiraadhu!
👇👇👇👇👇
@Saayikoloojii

👍 8
❤ 5
🏆 2

#Dhiphina irraa bilisa ta'uu!

#Yaaddoon keenya baay'een isaa wanti nuti gochuuf yaadne ulfaataa ykn garmalee waan ta'eef osoo hin taane, waan salphaa jalqabne waan hin xumurreef!

#Kaleessi darbeera,harkaan qabuu hin dandeenyu. Boris harka keenya hin jiru, har'a sirreessuu dandeenya, isumayyuu amma, kanaaf guyyaa kee bareedduu kana fayyadami. Boruu kee  tolchi!  Yoos dhiphina irraa bilisoomta!

@Saayikoloojii

❤ 11
👍 1
🥰 1

#Ati mo'ataadha!

  #"Kufaatii kee irraa yoo baratte akka mo'amteetti hin lakkaa'amu!"  Argitee, waan amma si mudate hambisuun rakkisaa ta'uu danda'a, garuu ofumaan 'Wanti amma na mudate lammata na mudachuu hin danda'u jedhi. Sana booda ni moota!


#Halkan bareedaa isiniif hawwina🙏
@Saayikoloojii

❤ 12
👍 4
🤔 1
💯 1

💞💞💞💞#WALALOO HAWWII JETTU💞💞

Meeqa kan guuttatee eenyutu nattimaa
Hawwee kan argatee enyudha yaa jamaa
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼@Saayikoloojii
Meeqatu hawwee dhabee
Meeqatu harkaan qabee
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Hawwii bira gahuuf meeqatu dadhabee
Olii gadi jooree kan abdii irraa dhabee
🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀@Saayikoloojii
Meeqatu guuttatee hawwii jireenya isaa Gammachuu argatee kan ciise garaan isaa
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸@Saayikoloojii
Nama meeqa laataa kan harkaan ga'atee
Fedhii garaasaatii hawwii kan dhuunfatee
💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐@Saayikoloojii
Eessaa daangaan haawwii eessatti dhaabataa Eessaan ba'ee deemee eessatti jellataa Eenyutti dhiyaatee eenyurraa fagaataa
Isa kamiif guutee kam duraa hir'ataa
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻@Saayikoloojii
Dhugaa ta'uu baannaan hawwiin hawwiidhumaa
Kan qoricha qabnee dhukkuba ilma namaa !!!!!!!!!!!!@Saayikoloojii
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
@Saayikoloojii

❤ 7
👍 3
👏 2
🏆 1
🎄 1

#Namoota Gosa 5 tu jiru
1. Namoota si miidhanii of fayyadan.
2. Namoota si fayyadanii of miidhan.
3. Namoota si miidhanii ofis miidhan.
4. Namoota si fayyadanii ofiis fayyadaman.
5. Namoota sin fayyanne ofis hin fayyanne.

#Ibsa bal'aaf yeroo dhiyootti nu eegaa!
@Saayikoloojii #join share gochuun irraa baradhaa!

🙏@Saayikoloojii🙏

👍 14
❤ 5
🙏 1
🏆 1

#Hanga yoomiitti?

#Karaa dhabdeef osoo hin taane, karaa itti deemtu waan hin beekneefidha.  Hanga yoomiitti qisaasa'uuf deemta?

#Yoo bira gahuu barbaadde namoota karaa sana irra deeman gaafadhu, nama waan si barbaachisu, karaa irratti nyaata akkamii akka si barbaachisu, hammam deemuun akka sirra jiru beeku gaafadhu, isaan waan hunda siif salphisu, ija jabaadhu karaa kee gara fuulduraattis qajeeli!

Yeroo eebbifamaa isiniif hawwina

@Saayikoloojii

👍 10
❤ 4
🏆 2

#Of Ilaali isuma kaleessaa ofirratti hin ilaaliniitii!
#Eenummaa keessa kee jiru kan fayyadamuu danda'u si qofadha!
#Dhalachuun kee dogoggora hin qabu.
#Hojii kam keessattiyyuu murteessaan ilaalcha keeti!

@Saayikoloojii

❤ 15
👍 4
🏆 3
👏 1

#Dogoggora koo nama biraatti osoo hin taane Anumatti himi Sababni isaa Dogoggora koo kan sirreessuu danda'u nama biraa osoo hin taane anuma waan ta'eef jechuu kooti!!!

#Kanaaf nan Hamatin❤❤❤
          
                                 @Saayikoloojii

👍 13
❤ 5
👏 3

Найдено 111 постов