Телеграм канал 'Qubee Online 📚'

Qubee Online 📚


4'938 подписчиков
просмотров на пост

Channel kana keessatti

• Kitaabolee Kutaa 1-12,
• Qormaata fi Handout kan University garaa garaa pdf dhaan,
• Oduuwwan waa'ee University fi kutaa 12ffaa
• Jireenya Campus
• Kitaabolee garaa garaa pdf dhaan fi k.k.f ni argattu Join taasisaa!

Galatoomaa!

Детальная рекламная статистика будет доступна после прохождения простой процедуры регистрации


Что это дает?
  • Детальная аналитика 2'626'280 каналов
  • Доступ к 709'493'842 рекламных постов
  • Поиск по 1'965'639'807 постам
  • Отдача с каждой купленной рекламы
  • Графики динамики изменения показателей канала
  • Где и как размещался канал
  • Детальная статистика по подпискам и отпискам
Telemetr.me

Telemetr.me Подписаться

Аналитика телеграм-каналов - обновления инструмента, новости рынка.

Найдено 99 постов

Teachers Guide 📚 ykn Qajeelcha Barsiisaa kan English nuuf gadhiisaa kan jettaniif kunoo kan kutaa 10ffaa isiniif gadhiifneerra, yeroo itti aanutti ammoo kanneen biroo ni gadhiifna!

Channel kana barattoota hundaaf share taasisuun nu deeggaraa! Kitaaba Barataa ykn Qajeelcha Barsiisaa akka isiniif gadhiifamu barbaaddan karaa Bot keenya nuuf ergaa, barbaannee isiniif gadhiisna!

👉 @commentforchannel_bot

Link kana tuquun channel keenya Join taasisaa!

👇👇👇

https://t.me/+p0Jgi2p0PqVmYmM0
🥰 7
👍 5
Видео/гифка
Group keenya irratti Kitaabolee fi reference akkasumas qormaata mid fi final University garaa garaa gaafachuu dandeessu link kana tuqxanii join taasisuun!

👇👇👇

https://t.me/+2OtgFizjtvA1OGJk
https://t.me/+2OtgFizjtvA1OGJk
👍 12
Inclusiveness Final Exam from different University 📑

Qormaata Final Inclusiveness kan University garaa garaa nuuf ergi jettanii barattoota group irratti nu gaafattaniif kunoo isiniif qabannee dhiyaanneerra! isinis #share taasisuun waliif dabarsaa!

Barattoota Freshman Inclusiveness qoromtaniif isin fayyada ilaalaa, akkasumas barattoota Freshman course fudhataniif #share taasisaa!

Channel keenya join taasisaa!

👇👇👇

https://t.me/+p0Jgi2p0PqVmYmM0

Akkasumas final fi mid exam ykn kitaaba akka isiniif gadhiifamu barbaaddan group keenya irratti gaafachuu dandeessu!

👇👇👇


https://t.me/+2OtgFizjtvA1OGJk
👍 14
❤ 3
🥰 1
Изображение
Asoosama Afaan Oromoo «Godaannisa» Dhaabaa Wayyeessaatiin

Bu'uura gaaffii keessaniitiin kitaaba Asoosama Afaan Oromoo Godaannisa jedhu kana pdf dhaan isiniif qabannee dhufneerra!

Kitaaba Barataa ykn Qajeelcha Barsiisaa akka isiniif gadhiifamu barbaaddan karaa Bot keenya nuuf ergaa, barbaannee isiniif gadhiisna!

👉 @commentforchannel_bot

Link kana tuquun channel keenya Join taasisaa!

👇👇👇

https://t.me/+p0Jgi2p0PqVmYmM0
❤ 8
👍 5
Видео/гифка
Link kanaa gadi jiru tuquun Group keenya Join taasisuun gaaffilee fi Kitaabolee akkasumas qormaata mid fi final akka isiniif gadhiifamu barbaaddan fi odeeffannoo kutaa 12ffaa gaafachuu fi argachuu dandeessu!

👇👇👇

https://t.me/+2OtgFizjtvA1OGJk
https://t.me/+2OtgFizjtvA1OGJk
👍 8
Advanced Worldwide English Book 2 📚

Akkuma barattoonni baay'een karaa karaa inbox nu gaafattan, kunoo Advanced Worldwide English Book 2 isiniif qabannee dhiyaanneerra,

Guide kun;

👍 Barattoota sadarkaa 2ffaa
👍 Barattoota University fi College jiraniif 👌
👍 Akkasumas barsiisota Afaan Ingiliffaatiif baay'ee isin fayyada

Kitaaboleen kanneen biroo akka isiniif gadhiifamaniif channel join fi share taasisaa!

Channel kana barattoota hundaaf share taasisuun nu deeggaraa! Kitaaba Barataa ykn Qajeelcha Barsiisaa akka isiniif gadhiifamu barbaaddan karaa Bot keenya nuuf ergaa, barbaannee isiniif gadhiisna!

👉 @commentforchannel_bot

Link kana tuquun channel keenya Join taasisaa!

👇👇👇

https://t.me/+p0Jgi2p0PqVmYmM0
👍 26
❤ 10
Видео/гифка
Link kanaa gadi jiru tuquun Group keenya Join taasisuun gaaffilee fi Kitaabolee akkasumas qormaata mid fi final akka isiniif gadhiifamu barbaaddan fi odeeffannoo kutaa 12ffaa gaafachuu fi argachuu dandeessu!

👇👇👇

https://t.me/+2OtgFizjtvA1OGJk
https://t.me/+2OtgFizjtvA1OGJk
👍 13
❤ 2
Teachers Guide ykn Qajeelcha Barsiisaa kan English nuuf gadhiisaa kan jettaniif kunoo kan kutaa 11ffaa isiniif gadhiifneerra, yeroo itti aanutti ammoo kanneen biroo ni gadhiifna!

Channel kana barattoota hundaaf share taasisuun nu deeggaraa! Kitaaba Barataa ykn Qajeelcha Barsiisaa akka isiniif gadhiifamu barbaaddan karaa Bot keenya nuuf ergaa, barbaannee isiniif gadhiisna!

👉 @commentforchannel_bot

Link kana tuquun channel keenya Join taasisaa!

👇👇👇

https://t.me/+p0Jgi2p0PqVmYmM0
👍 29
🥰 5
👏 5
👎 3
Видео/гифка
Advanced Worldwide English Book 1 📚

Akkuma barattoonni baay'een karaa karaa inbox nu gaafattan, kunoo Advanced Worldwide English Book 1 isiniif qabannee dhiyaanneerra,

Guide kun;

👍 Barattoota sadarkaa 2ffaa
👍 Barattoota University fi College jiraniif 👌
👍 Akkasumas barsiisota Afaan Ingiliffaatiif baay'ee isin fayyada

Advanced Worldwide English Book 2 akka ariitiidhaan isiniif gadhiifamuuf share, taasisaa akkasumas channel kana join taasisaa!

Channel kana barattoota hundaaf share taasisuun nu deeggaraa! Kitaaba Barataa ykn Qajeelcha Barsiisaa akka isiniif gadhiifamu barbaaddan karaa Bot keenya nuuf ergaa, barbaannee isiniif gadhiisna!

👉 @commentforchannel_bot

Link kana tuquun channel keenya Join taasisaa!

👇👇👇

https://t.me/+p0Jgi2p0PqVmYmM0
👍 24
❤ 4
Видео/гифка
#Kutaa_12ffaa

Barattoota meeqatu sagantaa jajjabeessuudhaan gara Yuunivarsiitiitti seena?

Waa'ee qabxii kutaa 12ffaa wanti haaraa maaltu jira?

✅ Bara 2014 tti barattoota kutaa 12ffaa qormaata biyyaalessaa fudhatan 896,520 keessaa barattoonni 29,909 qofti gara University akka seenan Ministeerri Barnootaa ibsuun isaa ni yaadatama.

✅ Qabxii seensa Yuunivarsiitii barattoota hin galmeessisne keessaa barattoota 100,000 kan ta'an gosa barnoota ittin gadi bu'an hordoffii addaatiin akka baratan erga taasifame booda irra deebiin akka qoroman taasifamuudhaan carraan marsaa lammaffaa akka isaaniif kennamu Ministeerri Barnootaa ibseera.

✅ Kunis dandeettii simannaa Yuunivarsiitiiwwanii fi qabxii barattootaa bu'uura godhatee kan raawwatamu yoo ta'u, haal-duree filannoo kanaanis kan raawwatamu ta'a.

✅ Barattoonni qabxii hin finne gosa barnoota isaan ittiin gadi bu'aniitiin gargaarsi cimsannaa taasifameefii irra deebiin qormaata akka fudhatan taasifamee, kan darban qofti barnoota isaanii University akka itti fufa ni taasifama.

✅ Yeroo qormaataatti Shamarranii fi barattoota rakkoowwan garaa garaa keessa jiraniif qabxii seensaa irratti ilaalchi akka taasifamu himameera.

Wanti haaraa yeroo gadhiifamu ariitiidhaan akka isin bira gahuuf akkasumas odeeffannoo dhugaa waa'ee barattoota kutaa 12ffaa argachuuf channel keenya link kana tuquun join taasifadhaa!

👇👇👇

https://t.me/+p0Jgi2p0PqVmYmM0
https://t.me/+p0Jgi2p0PqVmYmM0
👍 35
👏 3
🥰 2
😁 1
Hubachiisa! ‼️

Group keenya irratti Message bifa kanaan yeroo isiniif fidu, ariitiidhaan hiriyoota keessan 10 group kana irratti Add ykn invite taasisaa sana booda waan barbaaddan gaafachuu fi post taasisuu dandeessu!

Link isaa kunooti 👉 https://t.me/+2OtgFizjtvA1OGJk

Please attention!
👏 13
👍 10
Изображение
Link kanaa gadi jiru tuquun Group keenya Join taasisuun gaaffilee fi Kitaabolee akkasumas qormaata mid fi final akka isiniif gadhiifamu barbaaddan fi odeeffannoo kutaa 12ffaa gaafachuu fi argachuu dandeessu!

👇👇👇

https://t.me/+2OtgFizjtvA1OGJk
https://t.me/+2OtgFizjtvA1OGJk
👍 8

Найдено 99 постов