Телеграм канал ''
382 подписчиков
259 просмотров на пост


Детальная рекламная статистика будет доступна после прохождения простой процедуры регистрации


Что это дает?
  • Детальная аналитика 2'926'077 каналов
  • Доступ к 877'861'705 рекламных постов
  • Поиск по 2'229'135'086 постам
  • Отдача с каждой купленной рекламы
  • Графики динамики изменения показателей канала
  • Где и как размещался канал
  • Детальная статистика по подпискам и отпискам
Telemetr.me

Telemetr.me Подписаться

Аналитика телеграм-каналов - обновления инструмента, новости рынка.

Найдено 118 постов

MUL’ATA KEE DHUGOOMSUUF
GATII BAASUU QABDA!

➥ Guyyaa tokko dargageessi tokko namicha beekamaa Giriikii Sooqiraaxas jedhamu bira dhaqe. Akkuma beekamu Sooqiraaxas seenaa Giriikii keessatti nama beekamaa fi hojii isaan fiixaan ba’iinsa qabudha. Dargaggeessichis akkamitti akka sooqiraaxas nama fiixaan ba’iinsa guddaa argatee fi beekamuu danda’e gaafate.

➲ Sooqiraaxasis dargaggeessichaan dhoksaa fiixaan ba’iinsa koo sitti himuu nan danda’a jedheen. Sana booda dargaggeessicha fuudhee naannoo laga ta’eetti isaa geesse. Lagicha bira yeroo ga’anitti amma dhoksaa fiixaan ba’iinsa koon si agarsiisa waan ta’eef, sirriitti na caqasi ittiin jedhe. Dargaggeesichis tole jedheen.

➲ Sooqiraaxas mataa dargaggeessichaa qabee bishaan keessa seensise. Humnaan bishaanichuma keessatti osoo dargaggeesichi keessaa ba’uuf wixxifatuu daqiiqaa muraasa bishaanuma sana keessatti qabee dhaabbate.

➲ Dhuma irratti erga dargaggeessicha gad dhiisee gaaffii tokko isa gaafate. Amma yeroo morma kee oliin bishaan keessa daqiiqaa ta’eef turte; maal hawwaa turtee jedheen. Dargaggeessichis hafuura guddaa baafachaa, humnaa olitti wanti ani hawwaa ture yoomuman ba’ee qilleensa argadha jedheen hawwaa ture jedhee deebiseef. Sana Sooqiraaxasis dhoksaan fiixaan ba’iinsa koos kanuma ittiin jedhe. Dargaggeessichis maal jechuudha jedhee gaafate.

➲ Akkuma yeroo bishaan keessa turte amma hawwii guddaan qilleensa argachuuf hawwaa turte, fiixaan ba’iinsas yeroo hundumaa akkasitti yoo hawwite bira ga’uuf wixxifatte jedheen.

➲ Gatiin nuti mul’ata keenyaaf baasnu galma ga’iinsa mul’ata keenyaaf murteessaadha.

Nuti karoora hin qabnu taanaan namoota karoora qabanitu nu irratti hojjata.
๛ MUL'ATA MATAA KEE,
๛ KAROORA MATAA KEE,
๛ KAAYYOO MATAA KEE QABAADHU!

❍ Namni karoora cimaa karoorsee karoora isaa sana hojii irra hin oolchinee fi namni karoora hin qabne tokkuma.

❍ Karoorsuun qofti immoo bu'aa hin qabu. Karoora karoorsaniif amanamaa ta'uun, waan nama irraa barbaachisu hundumaaf aarsaa kanfaluun hojiirra oolchuu barbaachisa.

Kana gochuu baannaan garuu umurii harka namaa eeggachuu hin qabnetti harka namaa eeggachuu, yeroo ergachuu qabanitti ergamuu, yeroo hogganuu qabanitti hogganamuu, iddoo kabajamuu qabanitti xiqqeeffamuu namatti fiduu danda'a.

❍ Utuu akka namaa gaarii uffatanii, nyaatanii, dhuganii gammaduu hawwanuu, hamilee qofaan darbuu, utuu humna ofiitti fayyadamuun hin dhugoomsin, utuma kan namaa ilaalanii hawwanii jireenya ofii gadi qabuun, addunyaa irraa darbuu Waaqni nama haa baasu!

👉 Karoorsanii karoora ofiis hojiin miidhaksuudha. Nama tahuu barbaannaan akkasumas galma gahuu barbaadaniif hojjechuuf karoora ofiitiif amanamaa tahuun hunda caalatti nama milkeessa! 
@Motivation_ao
@motivation_ao
@motivation_ao
@motivation_ao
👍 3
#Ibsa_Gaddaa

Yunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaatti barataa mana barumsaa Elektirikaal Injiinaringii fi Kompuutingii kan ta’e Yoobsan Tolosaa Kursee barataa wagga 5ffaa muummee barumsaa Elektrooniksii fi Komunikeeshin Injiinaringii Yemmuu ta'u, sababa rakkoo fayyaa isa mudateen gara maatii isaa eega deemee booda waldhaansaa fayyaa argachaa osoo jiruu gaafa guyyaa 30/06/2015A.L.H addunyaa kanarraa du’aan boqateera. Miidiyaan @Abdii_Sabaa du’a barataa Yoobsan Tolosaa Kursee tiin gaddaa cimaa itti dhagahame ibsuun maatii, firoottan fi hiriyoota isaaf jajjabina hawwa

Maddi :- Yunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa

SABA GUDDAA WAAN TAANEEF MIIDIYAA GUDDAATU NUUF MALA!
📡MIIDIYAA📡
@ABDII_SABAA
👍 3
😢 1
Изображение
GORSA GAARII!!!
▬▬▬▬▬▬▬▬
✍️ Yeroo Hojjechuu qabdutti yoo hin hojjanne, yeroo kolfuu qabdutti boossa jechuudha. Kanaaf tattafadhu!

✍️ Nama si sobu maalif akka si sobu hin gaafatin. Sababni isaas gaafii kee deebisuuf soba biraa soba waan ta'eef.

✍️ Oduu Kuntaala 1 odeessaa oolu irra hojii kilo 1 hojjattee yoo agarsiiste siif wayya. Kanaaf xiqqoo haasa'i baay'ee hojjadhuu agarsiisi!

✍️ Gaarummaan ati har'a hojjattu galaa kee borii siif ta'a. Kanaaf jal'ina lafa kaa'ii waan gaggaarii qofa facaafadhu!

✍️ Gaafa ol baatu warra sii gadii hin dagatin! Sababani isaas gaafa gadi buutu isaanuma deebitee argatta waan ta'eef.

✍️Lubbuu kee waan hin taanen hin dhiphisin! Sababni isaas akka si darbuuf kan siif barreeffame sin argatu. Akka si argatuuf immoo kan siif barreeffame sin dhabuuti.

✍️ Namoonni tokko tokko akka axxiffannaati. Jireenya kee keessaa gaafa ba'an galata jedhi malee of hin goolin!

✍️ Callisuu kee keessatti wantoonni ati hin dubbanne baay'een akkuma jiran kolfuu kee keessa dhukkubni ati dhokfattu baay'eetu jiru.

✍️Waan hunduma amanuu dhaaf hin ariifatin! Sababni isaas sobni dhugaa irraa ariifatee gurra si lixaati.

✍️Nama balbala onnee kee rurrukutu hundumaaf ariifattee hin banin! Sababni isaas namni tokko tokko akka ijoollee balbala rurrukutee fiiguu jaallata waan ta'eef!

✍️Namni kan sitti hin hinaafne gaafa ati rakkatte qofa dha. Gaafa milkaa'inni kee baay'atu hinaaftonni kees lakkoofsan danuu dha. kanaaf si hin dinqin!

✍️ Nama tokko yeroo jaallattu amma argattutti utuu hin taane amma dhumaatti jaaladhu! Isa har'a akka salbaajii uffatanii boru baafatan dhiisi!

✍️Gaafa qabeenya argattu Uumaa kee yaadadhu! Qabeenyi hiyyummaa irraa malee du'a irraa si hin oolchu waan ta'eef.

✍️Dandeetti kee kan agarsiisuu qabdu warra si dinqisifatanitti utuu hin taane warra si tuffatanitti haa ta'u!

✍️ Saree yoo si ciniinte deebitee hin ciniintu. Akkuma kana namoota jal'ina si irratti yaadanis tuffadhuutii bira darbi! Isaan irra wayyaa'uu kee itti agarsiisi.

Jechoota KAKA'UMSAA afaan Oromoo argachuuf
@motivation_ao
@motivation_ao
@motivation_ao Hordofaa.
❤ 2
👍 1
#Dhukkuba_tokkorraa_dafnee_dandamachuuf_maal_gochuu_qabna?
               ☆☆☆☆☆ 
✅️ #Bishaan_albuudotaan_badhaadhe_baay'isanii_dhuguu

Hamma qabiyyee bishaanii (balance) tishuulee keenya keessa jiran to'achuuf bishaan maagniziyeemiifi albuudota ashabaawoo of keessaa qaban baay'isanii dhuguun gaariidha.

✅️ #Soorata_pirootinii_soorachuu

Qaama keenyarraa dhukkuba dhorkuuf kan oolan dhiiga adii kan jedhaman pirootinii irraa hojjetamu.
Kanaaf soorata keenya guyyaa guyyaatti pirootinii dabaluun gaariidha.
Foon, qurxummiifi hanqaaquun pirootiniifi micronutrient adda addaa kan akka Iron of keessaa qabu.

✅️ #Soorata Vaayitaaminii soorachuu

Namni tokko gaafa dhukkubaan qabamu elementoonii kan akka Iron, zinc, magnesium fi  Vitamin B & Vitamin D jedhaman ariitiin qaama keenya keessaa hir'achaa deemu.

✅️ #Boqonnaa gahaa fudhuchuufi fayyaa ofiif of eeggannoo gochuun gaariidha.
🙏Fayyaa nutti hin waakkatiin🙏💓
                   @motivation_ao
@yerookaayyoo
@haqummaaf
❤ 1
MAALLAQA yoo qabaanne gaaridha GARUU:
✧ "Ittiin nama jiraachisuuf,
✧ ittiin nama oolchuuf,
✧ ittiin nama gargaaruuf,
✧ ittiin tokkummaa uumuuf,
✧ ittiin mul'ata ofii bira gahuuf ITTI FAYYADAMNA MALEE,
⁃ ittiin nama bituuf,
⁃ ittiin nama ajjeesuuf,
⁃ ittiin nama miidhuuf,
⁃ ittiin walhammeessuuf,
⁃ ittiin nama qoqqooduuf HIN FAYYADAMNU!"

Sababni isaa
  ⇣⇣  ⇣⇣  ⇣⇣
MAALLAQNI:
▬▬▬▬▬▬▬
➊. Mana malee, maatii hin bitu!
➋. Siree malee, hirriiba hin bitu!
➌. Kophee malee, miila hin bitu!
➍. Amartii malee, jaalala hin bitu!
➎. Fullee ijaa malee, ija hin bitu!
➏. Qoricha malee, fayyaa hin bitu!
➐. Rasaasa malee, jireenya hin bitu!
➑. Cubbuu malee, qulqullummaa hin bitu!

Maxxansa kana yoo jaalatte #share godhi.
♻️➕  Share JOIN🔔
@motivation_ao
@motivation_ao
@motivation_ao
@motivation_ao
👍 1
#ofitti amanamummaa
@motivation_ao
Jireenya har'a jiraachaa jirtu keessaatti akkamitti yookaan immoo hammamitti of ilaaltaa??
Hammaanii fi eenyu akka taate yaada yookaan ilaalcha sirrii ta'een of ilaaltee madaaltee beektaa?
Wanti "ofitti amanamummaa "yookaan "confidence " jedhu Jireenya dhala namaa keessatti bakka olaanaa qaba.
Jireenya kee keessatti ofitti amanamummaan erga bakka guddaa qabaatee ati ofitti amanamummaa guutuun socho'aa jirtaaree?
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
Elaa Obboleessakoo, wanti kamiyyuu akka daangaatti sidura taa'ee yoo jiraate iyyuu ofitti amanamummaa guutuun jireenya kee qajeelchaa adeemi. Ofii keetti amantee adeemta taanaan, sodaa isa namni maal naan jedhaaf qoricha argatteetta jechuudha. Waan kamiyyuu keessa yoo jiraatte sodaa"namni maal naan jedha " jedhu keessaa bahiitii jiraadhu. Yeroo kana ofitti amanamummaa gonfattee jireenya mataakee jiraatta.

Namni ofitti amanamummaa guutuu qabu injifataadha. Injifannoon ofitti amanamummaa keessaa dhufa malee , ofitti amanamummaan injifannoo keessaa hin burqu.

JECHOOTA KAKA'UMSAA AFAAN OROMOO ARGACHUUF JOIN GODHAA
@motivation_ao
@motivation_ao
@motivation_ao
👍 2
❤ 1
👏 1
   Yaaddoof yeroo qabadhu!

Jireenya keenya guyyuu guyyuu keessatti, yaaddoon nu mudachuu danda'a. Yeroo yeroon sammuu keenyatti dhufees, nu jeeqa ta'a. Kunimmoo, xiyyeeffannoo nuyi dalagaa qabannee jirru tokko irratti qabnu gad nu jalaa buusa. Kana hambisuuf egaa, yaaddoo kana gad buusuu yookaan dhabamsiisuutu nurraa eegama. Karaa kun ta'uu keessaa tokkoofi inni guddaan, yeroo yaaddoo adda baafachuudha. Yerooma namatti dhufe yaadda'uurra, yaaddoof yeroo qabachuu akka jechuuti. Guyyaa guutuu dalagaarraa, halkanis dhufee hirriba irraa akka nun jeeqnetti, yaaddoof yeroo adda bahe qabachuun tooftaa filatamudha. Karooraan yeroo yaaddoo ofii adda baafatanii irratti hojjechuunis, yaadda'uuf karoorfachuu miti. Walii adda! Kanaafuu, galgala galgala daqiiqaa 30 kan hin calleef, wantota  jireenya keenya keessa deddeebi'anii nu yaaddeessaniif yeroo kennuu qabna. Callifneema yeroo kennineefii dhiifnas osoo hintaane, addatti maaltu akka nu yaaddessu adda baafachuutu nurraa eegama. Eeyyeen, inni jalqabaafi inni guddaan adda baafachuudha. Kanaan booda, furmaata irratti barbaaduun hin rakkisu.

Yeroo baay'ee, wanta nu dhiphisu yookaan nu yaaddeessuuf sababa osoo hin qabaatiinfaa yeroo dhiphannu ni jiraata. Gaafa itti yaannu garuu sababa barbaannee dhabna. Yeroo kana gadduun yookaan dhiphachuun hafee, deebinee hafuura dheeraa baafachuun yaadda'uu irraa gara ofii keenyaatti deebina. Argitee? Yeroo adda bahe yaaddoof qabachuu keessaan dhiphina sababa qabu qofaa osoo hintaane, isa sababa hin qabneyyuu ni injifanna. Adda baafannee yookaan tasgabboofnee hin ilaallu taanaan, kan akka yaaddoo sababa hin qabnee nu miidhu hin jiru. Yoo adda baafanne garuu nuuf salphatee argama! Kanaafuu, yaaddoo ofiif yeroo adda bahe qabachuun karaa ittiin yaaddoo jireenya ofii ittiin hir'isan yookaan dhabamsiisanidha. Tooftaa salphaa kana fayyadamnee yaaddoo haa injifannun jedha.

   Yaaddoof yeroo haa qabannu!


        Galatoomaa!🙏🏻

      Abdiisaa Ejjetaati

Dubbisuufi barreessuun ittuma fufa!


       @motivation_ao
@motivation_ao
@motivation_ao
@motivation_ao
👍 1
Barattoota baasii isaaniitiin dhuunfaan barachuu barbaadaniif qabxii darbiinsaa.

Yunivarsitiiwwan dhuunfaa fi koolleejjiiwwanitti baasii isaaniitiin kaanneen barachuu barbaadaniif
   -Saayinsii Uumama:- 210 fi isaa ol
   -Saayinsii Hawaasa:- 180 fi isaa ol

Sagantaa sirreeffama( Remedial program) Gurraandhala 15, 2015 hanga Waxabajjii 15,2015tti ji'oota Afuriif baratama.


@motivation_ao
@yerookaayyoo
@haqummaaf
Humna SAMMUU keetii Beeki!
(The Mind is POWERFUL)
   Dandeettii! Ajaa'ibaa!

✪ Mee itti yaadi! Jireenya kee keessatti balbala meeqatu cufaa sitti fakkaatee garuu mitii?
⁃ Humna ajaa'ibsiisaa sammuun kee qabutti fayyadami!
⁃ Wanti ati hojjechuu hin dandeenye tokkollee hin jiru.

✪ Sammuun kee baay'ee cimaa ta'ee qabeenya sitti kenname yoo ta'u, Akka ta'utti itti fayyadamuun si irraa eegama. Sammuu keetti maaltu dhaga'ama?
⁃ Hojjechuu hin dandeessu,
⁃ Dandeettiin kee gahaa miti,
⁃ Kana caalaa adeemuu hin dandeessu,
⁃ Isa kana jechuu hin jedhin,
⁃ Humna hin qabdu,

✪ Balballi cufamaan tokkichi si fuuldura jiru, yoo ati Sammuu ofii keetti CUFTE qofa. Balballi barbaaddu ni banama wanti ati gochuu qabdu tokkichi... ITTI ADEEMUU DHA!

❏ Sammuu Cimaan
   Jireenya Dinqiif !!

share♻️join♻️share
@motivation_ao
@motivation_ao
@motivation_ao
👍 1
❤ 1
"Kana akka kufaatiitti hin fudhadhu, akka barnootaatti malee. Karaalee hin hojjenne kuma kudhanin irraa baradhe.”Toomaas Eedisan

"Abdii kutannaan karaa kufaatiitti geessu
Isa amansiisaadha!" Genaa Showaalter

"Rakkattee osoo hin milkaa'in hafte yoo ta'e, kan si booda milkaa'u dhaloota tokkotu jira; osoo hin rakkatin milkoofte yoo ta'e garuu si dura nama rakkatetu ture."

Waan yaallee hin milkoofnerraa beekumsaa fi hubannoo gara galma keenyaatti tarkaanfachuuf nu gargaaru arganna.

Diinni milkaa'inaa inni guddaan abdii kutuu dha. Waan hojjettu kamiyyuu hamma du'aatti yoo ta'e iyyuu cichii jabeessii itti fufi! Bor yoo duute iyyuu dhaloota boriif eebba taate duuta.


■ Hammuma kufaatiin sitti baay'atu milkaa'ina keetti dhiyaachaa akka deemtu beeki!

■ Kanaaf kufaatii hin jibbiin kufaatiin daandii milkaa'inaa ti.

  • Jireenya kee jijjiruuf sammuu jijjiiramaan har'a jijjiirama eegali!

@motivation_ao
@motivation_ao
@motivation_ao
Barsiisaa saaykooloojii tokkotu daree keessatti barattoota isaaf buna danfise. Sinii itti dhuganis gosa lamaan qopheesse. Inni tokko kan gatiin isaa gadi bu'e yoo ta'u, kan hafe ammoo kan warra dureeyyii kan gatiin isaa mi'aawaa ta'eefi baayyee miidhagu ture. Sana booda barsiisichi barattoonni hunduu ka'anii dabareen sinii fedhanitti buna akka buufatan ajaje. Martuu erga buufatanii booda dubbachuu eegale "Argitanii? Hundi keessanuu sinii itti buufattan? Namni isa gatiin isaa gadi bu'aa ta'etti buufate tokkollee hin jiru." Hunda isaanii xinnoo erga laalee booda dubbii isaa itti fufe "... Dhalli nama yeroo maraa wanta dursa kennuu qabuuf dhiisee fagoo yaada. Dhimmi keenyas sinii itti dhugnu kana hin turre. Dhimmi keenya bunicha. Lamaan isaanittuu dhugnu dhamdhamni bunichaa sanuma. Mana dureessattis ta'ee mana hiyyeessatti bunni bunuma. Siniiin ati filattee hiikaa hin qabu. Kanaaf anis wantin isin gorsu yoo jiraate, wanta hiikaa hin qabneef dhiphachuu dhiisatii wanta hiikaa qabu hojjattanii darbuuf qophii ta'a" jedheenii xumure.

Join @motivation_ao
@motivation_ao
@motivation_ao
@motivation_ao
🖊️Don't Answer Your Enemy's Phone:Bilbila Diinota Kee Hin Kaasiin:
Waan anniisaa kee saamu kamiifuu deebii hin kenniin! "Galmi kee kun ulfaatadha. Akeeki kun milkaa'uuf gufuuwwan hedduutu jira. Namoonni si jajjabeessan hin jiran." Kun yeroo hundumaa sammuu kee keessa deddeebi'a taanaan,kun anniisaa kee xuuxa. Akkas jedhii itti dubbadhu," Galmi koo galma danda'amudha. Eeyyee, gufuuwwan hedduun akka jiran nan beeka, garuu gufuu ani injifachuu hin dandeenye hin jiru. Namoonni na hin jajjabeessine akkuma jiran, namoonni na jajjabeessanis karaa koorra jiru. Caalaatti immoo aniif Waaqayyo humna baay'ee murteessoodha." jedhii ganameeffadhu deemsa kee eegali!~~
#Yaadicha kan qoode: Olii Xaafaa#
@motivation_ao
@motivation_ao
OF QABI!┃OF EEGI!┃OF KUNUUNSI!
▬▬▬▬▬▬▬▬
➊. Of qaban malee wanta yaadan hin qaban. Of eegan malee egere hin gahan! Of kunuunsanii ofiif ta'an malee nama hin ta'an.
Waa qabachuuf of qabuun ni dursa!
➋. Wantoota hanga ammaatti jireenya kee keessatti ta'an ilaalchisee hin gaabbiin irraa baradhu malee!
➌. Amala gadhee hin kunuunsin!
➍. Yeroo hundumaa abdii kutannaa hin dubbatin!
➎. Akka waan sanyiin abbaa keetii maqaan isaa obbo kufaatii jedhamuutti yeroo hundumaa kufaatii hin tarreessin!
➏. ɪɴᴊɪꜰᴀɴɴᴏᴏɴ ᴀᴛɪ ʜᴀɴɢᴀ ʜᴀʀ'ᴀᴀᴛᴛɪ ᴀʀɢᴀᴛᴛᴇ sɪ ɢᴀ'ᴀᴀ? ɪᴅᴅᴏᴏɴ ᴀᴛɪ ɢᴇᴇssᴇ ɪsᴀ ᴅʜᴜᴍᴀᴀᴛɪɪ? ᴇᴇʏʏᴇᴇ ᴅᴇᴇʙɪɪ ᴊᴇᴅʜᴀᴍᴜ ǫᴀʙᴅᴀ ᴛᴀᴀɴᴀᴀɴ ʟᴀᴋᴋᴏᴏꜰsᴀɴ ᴡᴀʀʀᴀ ʟᴜʙʙᴜᴜɴ ᴊɪʀᴀɴ ᴋᴇᴇssᴀ ᴊɪʀᴛᴀ ᴍᴀʟᴇᴇ sᴀᴍᴍᴜᴜɴ ᴋᴇᴇ ᴡᴀʀʀᴀ ᴅᴜ'ᴀɴ ᴋᴇᴇssᴀᴛᴛɪ ʀᴀᴍᴀᴅᴀᴍᴀ!

➦ Gαℓαтσσмαα!!!
         Υєʀσσ Gααʀιι

📩 ᴊᴏɪɴ📩
   sʜᴀʀᴇ◈sʜᴀʀᴇ◈sʜᴀʀᴇ​
   @motivation_ao
   @motivation_ao
            🔺ᴊᴏɪɴ🔺
sʜᴀʀᴇ◈sʜᴀʀᴇ◈sʜᴀʀᴇ​
  
          🔺ᴊᴏɪɴ🔺
  
#Ibsa_Hatattamaa

Ministeerri Ministeera Deetaa barnoota Olaanoo Dr.Saamu'eel kifilee Turtii Faanaa Biroodkaastiing waliin godhaniin qabxiiwwan kanaa gadii kaasaniiru.

Barattoonni 50% ol fidan gara mooraa Yuunivarsiitiitti kan dabarfatanuufi Fireesh maan koorsii barachuu kan eegalan ta'uu ibsaniiru.

Barattoonni 50% gadi fidan carraa sadii qabu.

1) Carraa lammaaffaa Mootummaan kennamu fayyadamuun barnoota bakka buhiinsaa fudhachuufi baachii tokko gadi bu'anii Fireesh maan koorsii eegaluu.(Qabxii darbiinsaa isaanii kan guuteef)

Yuunivarsiitii Mootummaan Ala Dhaabbata barnootaa olaanootti dhuunfaan barnoota bakka buhiinsaa baratee irra deebiin barnoota qabxii gadi aanaa fide barachuun waggaa itti aanu dhuunfaan fireesh maan koorsii eegaluu.

2) Qoramtoota itti aananu wajjin irra deebiin qoramuu.
3) Tekinikaafi Ogummaan leenji'uu

Ispoonsara Mootummaatiin barnoota bakka buuhinsaa kan fudhatan barattoota kuma 100'f qabxiin darbiinsaa guyyoota10-15 keessatti ifa ni godhama.

Barattoonni kumni 29fi dhibbi 9fi 9 yeroo dhiyootti ramaddii argachuun gara yuunivarsitii itti ramadamanitti imaluun barnoota fireesh maan koorsii ni eegalu.

Barattoonni kumni 100 bifa addaantiin calalamuun  carraa mootummaan Yuunivarsitii seenuun gosa barnoota itti dhadhabanitti barnoonni eega kennameef booda qoruumsa fudhachuun barattoonni darban achumatti hafuun barattoota isaan duubaa waliin wagga itti aanu fireesh maan koorsii eegalu.

Bara kana barnoonni kolleejjii hin jiru, haa ta'u malee barattoonni barnoota keessa deebii kolleejjiitti barachuu barbaadan barachuu akka danda'an ministeerri barnootaa eeyyama kenneeraaf.

Odeeffannoo dabalataa hordofuun kan isin qaqqabsiisnu ta'a.

@motivation_ao
@motivation_ao
@motivation_ao
TAATEE HAR'AATIIN OF HIN MADAALIN!
▬▬▬▬▬▬▬▬
Baay'een keenya jireenya fuulduratti jiraachuuf qabnu taatee har'aatiin madaallee haamileen nu cabuu danda'a.
GARUU,
✥-- Har'i yoo dukkanaa'e boru dukkana miti.
✥-- Har'a yoo miidhamne borus akkasitti itti hin fufu.
✥-- Har'a wanti dhaga'amu kan nama jibbisiisuu fi dhageettidhaaf tolu ta'uu yoo baate bara baraan garuu akkas miti!

➲ "Yeroo hundumaa naaf haa mijatu" yoo jenne addunyaan kuni waan nama gaddisiisus of keessaa qabdi!

WANTI HUNDINUU NI DARBA! Miidhama kee irraanfadhu! Yeroo qabdutti jireenya sirraa barbaachisu jiraadhu! Abdii kutannaa keessaa bahi! Taatee hamaadha jettu gara bu'a qabeessummaatti jijjiirii seenaa taasisi!

"Namni ogeessi rakkina kudhan karaa tokko fura utuu hin ta'in rakkina tokko karaa kudhan nama furuu danda'u." Ogeessa ta'i!
    — Mihratuu Shaanqoo

➲ Akkaataa jireenya kee itti qabattu guyyuu karoorsi! Namni ogummaan jiraatu, rakkina isatti dhufu moo'achuuf humna qabu hunda fayyadama. Ati nam-jabaa taatee ogummaadhaan jireenya jiraattu qabachuutu siif ta'a!
✥-- Yeroo qabda,
✥-- Humna qabda,
✥-- Dandeettii qabda.
Ammuma irraa kaasii ittiin hojjedhu!
Getu Abera Galatoomi 🙏

@Gaggeessummaa


@haqummaaf
@yerookaayyoo
👍 1
Ati Qormaata kutaa 12 NAN KUFE jettee aartaayii? Animmoo mufachuu kee fi of dhiphisuu kee kanatti nan kolfe! Baay'en sitti gaddes!

@Jechootahayyoota
💥💥💥💥💥💥💥💥💥
Mee waa'ee namoota kufanii milkaa'an tokko sin yaadachiisa; na hordofi!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬
❍ ROBERT KIYOSAK dureessa Ameerikaa keessaa tokko. Garuu Robert yaalii investimentiin yeroo meeqaaf meeqa nama kisaaredha.

❍ TOMAS EDISEN balbii elektrikaa hojjechuuf si'a 10,000 yaalee kufee nama milkaa'eedha.

❍ ABRAHAAM LINKEN Pireezidaantii Ameerikaa ta'uuf waggaa 22ffaa isaa irraa eegalee dorgomee moo'amaa waggaa 52ffaa isaatti pireezidantii Ameerikaa tahe.
Isaan kunii fi kanneen biroo obsumaan irra deddeebi'an malee waan kufaaniif karoora isaanii hin fannifne.

❏ Kanaafuu abdii kutachuutti wanti si oofu diina kee isa karaatti si hambisuu barbaadu qofaadha.
Hin gowwomin ati michuun amanamaan waaqa kee gadiitti karoora kee akka ta'e hubachuun yoo kuftellee hin gadhiisin wajjin kufii ka'i!

❏ Utuu waan meeqaaf abdatamtuu haalatti amantee karaa dhaabbattee haftaa?Matumaa hin ta'u! Ati karaatti hin haftu! Haala yeroon jijjiirutti hin hirkatin! Ati sichi ija baay'ee godhatta; balballi milkaa'inaa hedduun siif banama.

❏ Haala ilaaltee abdii hin kutatiin abdii hin kutatin ammas abdii hin kutatiin !!!

Haalli har'aa hin amanamu:
➲ #Har'a hiyyessa yoo taate bor ni sooromta.
➲ #Har'a uffata gahaa hin qabdu yoo tahe bor irraa hafaa qabaatta.
➲ #Har'a miilla qullaa deemta yoo tahe bor kophee jijjirtee keewwaattam!
➲ #Har'a hojii hin qabdu yoo ta'e bor hojjetaa hedduu qacarta!
➲ #Har'a baasii geejjibaaf yoo dhabdeyyuu bor konkolaataa kee yaabdee adeemta!
➲ #Har'a nama si jaallattu hin qabdu yoo ta'eyyuu bor baay'ina fira keetif dhiphatta!
➲ #Har'a utuu biyyi kolfuu yoo boosseeyyuu bor yeroo biyyi boo'u kolfuuf jirta!
➲ #Har'a gurguddoota biyyaa hin beektu yoo ta'eyyuu bor nama guddaaf beekamaa taata.

Kanaafuu haala keessa jirtutti gammadi wal'aansoo qabi, moo'ichi nama wal'aansoo qabu bira jira.

Moo'ichi guddaan immoo aarii fi dafqaan utuu hin taane karaa OBSAA argama.

Kanaafuu abdii kutuu caalaa obsa uffachuun daawwaa milkoomina keetiti.

Obbolee koo ABDII HIN KUTATIN! NEVER GIVE UP!

☆☆☆☆☆☆☆☆
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
@haqummaaf
@yerookaayyoo
@motivation_ao
@motivation_ao
👍 2
#Oduu_Ammee. #Kutaa_12ffaaf
Translate waan ta'eef dogoggorri barreeffamaa jiraachuu danda'a.

Barattoonni qabxii 100K %50 gadi galmeessan akkamiin adda adda; Ulaagaa maali?

📚 Dhugaa qorattoonni jalqabaa hubachuu qaban; Barattoonni 860,000 ol ta’an qabxii ulaagaa guutuu ykn %50 galmee yunivarsiitii hin arganne, kana jechuun yunivarsiitii [akka barattuu waggaa tokkoffaa [Freshman] yunivarsiitiitti hin seenan jechuudha. Yuunivarsiitii seenuuf ulaagaa guutee gara 30,000 qofa ta'uun isaa ifaadha.


🏷 Yuunivarsiitii seenuuf dirqama.

350 fi isaa ol 700 keessaa uumamaaf
🪧 Hawaasummaaf 600 keessaa 300 fi isaa ol fiduun barbaachisaadha.

📚 Haa ta'u malee gama dandeettii fudhatama yunivarsiitiiwwan mootummaa waliigalaatiin barattoonni darban dhibbeentaa 20 waan hin caalle; Barattoota kuma 100 ta'aniif carraan biraa ni kennamaaf.

Akkamitti 😳❓

📚 Barattoonni 100,000 qabxii %50 gadi galmeessan yunivarsiiticha ni seenu; Garuu barattuu yunivarsiitii waggaa tokkoffaa hin taatu. Ammas barnoota sadarkaa qormaata kutaa 12ffaa yunivarsiitiiwwan keessatti bifa fooyya’iinsaatiin hanga ji’a Juunitti ni fudhatu / ni qoratu; Sana booda barattoota qormaata biyyoolessaa bara 2015 itti aanu kanneen ji’a Juun/Caamsaa keessa qorataman waliin kan itti fufan yoo ta’u, bu’aa yunivarsiiticha seenuuf ulaagaa isaan dandeessisu yoo argatan; Yoo dhiiga hin fidne gara biyyaatti deebi'uuf [caalbaasii] godhu.

📚 Egaa, kun kan dhuunfaa (qormaata dhuunfaa) irraa akkamiin adda ❓ Yoon barbaade, amma Private xumuree darbes, yunivarsiitii seenuu nan danda'aa?

🏷 Barumsa 1ffaa bifa gamaaggamaatiin yuunivarsiitichatti ni baratta; Kana jechuun akka kaadhimamaa dhuunfaatti carraaqqii mataa keetii qofaan; Yuunivarsiitii keessatti gargaarsa barsiisotaan malee dubbisuun hin barattu.

🏷 Yoo 2ffaa darbite yunivarsiitiitti itti fufta; Garuu qorattoota itti aanan waliin qoratamtee yoo kufte gara manaatti deebita.

👉 Gabaabumatti barataa kutaa 12ffaa waggaa lammaffaa ta'uuf carraa siif kennu.

✅ Kanaafuu qacarriin barattoota kuma 100 akkamiin raawwatama ❓

📚 Kunis ragaa bu'aa barattootaa irratti hundaa'uun murtaa'a; Wanti ifa ta’e barattoonni qabxii %50tti dhihaatan filannoo keessatti hammatamuuf carraan isaanii gaarii ta’uu isaati. Garuu baay’ina barattootaa [mana qulqullummaa 900,000] irraa kan ka’e lakkoofsi barattoota bu’aa wal fakkaatu galmeessanii ol’aanaa waan ta’eef, kunis dhangala’aa bu’aa uuma. Fakkeenyaaf:

🏷 Barataan tokko 700 keessaa qabxii 348 yoo argate, barattoonni akka isaa qabxii galmeessan kumaatama; Kana jechuun yeroo 50% gadi dhufu [ 100k fills not far from 50% ] ... kun bu'aan cutoff %50tti baay'ee akka dhihaatu fi walakkaa gadi baay'ee akka hin taane nutti hima.

✅ Caalaatti ibsuuf, 700 keessaa 349 kuma 20 yoo jiraatan, 348 kuma 25 yoo jiraatan... hanga 340tti, kuma 50 yoo jiraatan kuma 100 guutuudha jechuudha.

✅ Hubadhaa qaxarrii 100,000 kun yeroo gaggeeffamu bu’aa qofa irratti kan hundaa’e osoo hin taane, xiinxalli gadi fagoon kan raawwatame ta’uu isaa; Kana jechuun qormaanni [normal; dhuunfaa; Mata] naannoo [dargaggoota, magaalaa, baadiyyaa] ...saala [dhiira; dubartii] yookiin hawaasummaa yookiin uumamaa; Dandeettiin fudhatama yunivarsiitiiwwanii qoratamee furmaata argateera; Xiinxalamee bakki kutaa galmee [koorsii fooyya’iinsaaf] murtaa’a.

💬 Kanaaf yeroo ammaa kana ibsinu odeeffannoo gahaa hin qabnu.
@motivation_ao
@yerookaayyoo
@haqummaaf
👍 1
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
@motivation_ao
@motivation_ao
👍 1
Изображение
Milkaa'insa Jireenyaaf Dadammaqiinsa Qabaachuu Qabdu:

"Hundumaa dursitee gaaffilee armaan gadii kanaan yaada kee akka madaaltu sin gorsa!"

➾ Jireenya kee milkeessuuf maal hojjetaa jirta?
➾ Wanti humna kee itti fixaa jirtu fiixaan ba'iinsaa fi milkii jireenya keetiif si gargaaraa?
➾ Har'a maal hojjette?
➾ Jireenyi kee fuulduratti taakkuu tokko akka tarkaanfatu gootee jirtaa?
➾ Yeroo hundumaa hojii hojjechaa ooltu madaallii irra keessee ni miijantaa?
➾ Hojii kee isa kamtu gaarummaa fi milkaa'inaaf karaa bana?
➾ Hojii kee isa kamtu gufuu sitti ta'uu mala?
➾ Yaada kee keessatti maalii yaada
➾ Hojii hojjettuuf yeroo hundumaa gaabbiin sitti dhaga'amaa?
➾ Maal utuu fooyyessitee si gammachiisa?
➾ Utuu maal siif ta'ee jaalattaa?
➾ Tattaaffiin kee hoo maal fakkaata?
➾ Utuu maal gootee hawwitaa? Wantichi immoo hammam si gargaara?
➾ Kaayyoo fi mul'ata kee waliin ni adeemaa?
...
Of gaafadhu! Deebii isaa barreessii olkaa'adhu!...✍ @segnigudeta

Baay'een isin jaaladha. Ergaa kana waliif dabarsaa!  @segnigudeta
@motivation_ao
@motivation_ao
@motivation_ao
👍 1

Найдено 118 постов